2018 års forskningsbidrag från MS-forskningsfonden

Jan Lycke | Mar 2019 | Multipel skleros |

Jan Lycke
professor, överläkare,
Neurologiska kliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Insamlingsstiftelsen för MS-forskning bildades 2009 med syftet att långsiktigt stödja svensk forskning om multipel skleros. Sedan 2011 har stiftelsen delat ut 5 710 000 kronor till 31 olika forskningsprojekt. De senaste tre åren har större forskningsbidrag kunnat delas ut tack vare större donationer.  Bland annat gjorde Harley Davidsson Club Sweden under 2018 ett “charity run” för MS-forskning som resulterade i 91 000 kronor. Våra bidrag riktas framför allt till forskare som disputerat och som behöver stöd för att kunna etablera sig inom MS-forskningsområdet. 2018 års forskningsbidrag gick till Helen Tedeholm, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, Sunjay Fernandes och Susanna Hallberg, båda vid Karolinska institutet, Stockholm som fick 200 000 kronor vardera för sina projekt.  Det är alla intressanta forskningsprojekt med bred vetenskaplig förankring och högt kliniskt intresse. Susanna Hallberg kommer att undersöka vaccinationssvaret hos personer under behandling med natalizumab och rituximab. Kunskapen är i dag begränsad angående hur väl det går att vaccinera och när vaccination ska ske. Förhoppningen är att kunskapen ska leda till riktlinjer för vaccinering vid dessa behandlingar, vilket är särskilt viktigt eftersom behandlingarna kan leda till ökad infektionsbenägenhet. Helene Tedeholm använder det mycket värdefulla svenska MS-registret för att ta reda på långtidsprognosen beroende på hur personer med MS behandlats. Redan den första generationen läkemedel verkar ha förbättrat långtidsprognosen genom att minska risken eller skjuta upp en övergång till progressiv form av MS.  Den nya studien kommer även att kartlägga effekten av de effektivare andra generationens läkemedel. På bilden syns professor emeritus Olof Andersen från Sahlgrenska Akademin, medarbetare till Helene Tideholm. Sunjay Fernandes använder nyligen utvecklad teknik för att med hög upplösning kartlägga vilka gener som är aktiverade i enskilda immunceller från personer med MS. Denna detaljerade information kommer sedan att användas för att identifiera olika varianter av tidig MS. Kunskapen är viktig eftersom olika varianter kan behandlas med...