Bensylpenicillin som empirisk behandling av nedre luftvägsinfektion med Haemophilus influenzae

John Thegerström | Mar 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

John Thegerström
ST-läkare infektionssjukdomar, doktorand,
Institutionen för
translationell medicin,
Lunds universitet

Kristian Riesbeck
professor,
Klinisk mikrobiologi,
Institutionen för
translationell medicin,
Lunds universitet

Bensylpenicillin har länge använts som empirisk behandling av samhällsförvärvade pneumonier i Sverige.1 Det har dock funnits osäkerhet kring hur bra effekten av detta preparat är mot infektioner orsakade av Haemophilus influenzae. Evidensen för att behandla H. influenzae med bensylpenicillin baseras huvudsakligen på klinisk erfarenhet och laboratorie-data medan antalet kliniska studier som visar på behandlingseffekt är få.2  En nyligen publicerad dansk retrospektiv studie visade tvärtom på ökad mortalitet hos patienter med Haemophilus-orsakad bakteremi som erhållit behandling med bensylpenicillin i stället för bredspektrumantibiotika.3 Därtill finns en ökande andel stammar (10–20 procent) som utvecklat resistens genom att förändra sina penicillinbindande proteiner. En stabil andel av bakterierna (ytterligare 10–20 procent) uttrycker dessutom betalaktamas. Båda dessa resistensmekanismer ökar sannolikt risken för behandlingssvikt på bensylpenicillin.4 Sedan konjugerade vaccin mot pneumokocker införts i det allmänna vaccinationsprogrammet finns det en farhåga för att det relativa antalet fall med svåra luftvägsinfektioner orsakade av H. influenzae ska öka.5 Dessutom har införandet av vaccin mot H. influenzae kapseltyp b (Hib) medfört att invasiv sjukdom med denna bakterie nu domineras av okapslade stammar. Detta drabbar framför allt äldre patienter, ofta med bakomliggande kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), i stället för att som tidigare drabba yngre och ge upphov till meningit eller epiglottit.6 Andelen pneumonifall som orsakas av H. influenzae har uppskattats till runt 10 procent, men i enskilda studier som använt utvidgad molekylärbiologisk dia-gnostik har andelen kunnat uppgå till så mycket som 40 procent av fallen.7,8  Utifrån svenska infektionsläkarföreningens rekommendation av bensylpenicillin som empirisk behandling av lindrig till måttlig samhällsförvärvad pneumoni finns ett behov av att närmare studera behandlingseffekten av detta preparat mot nedre luftvägsinfektioner orsakade av H. influenzae.1 Syfte Syftet med denna studie var att jämföra 30-dagarsmortaliteten hos patienter som behandlats med bensylpenicillin för en nedre luftvägsinfektion orsakad av H. influenzae med de patienter som i stället fått bredspektrumbehandling med betalaktamantibiotika. Vi...