Inspirationsmuskelträning kan förbättra fysisk aktivitetsnivå hos högriskpatienter efter lungcancerkirurgi

Barbara C Brocki | Mar 2019 | Onkologi / Hematologi |

Barbara C Brocki
fysioterapeut, med.dr,
Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen,
Aalborg Universitetshospital,
Danmark

Jan J Andreasen
specialistansvarig överläkare, med.dr,
Hjerte-lungekirurgisk afdeling,
Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut,
Aalborg Universitet,
Danmark

Elisabeth Westerdahl
leg sjukgymnast, med.dr,
Fakulteten för medicin och hälsa,
Örebro universitet,
Sverige

Kirurgiskt avlägsnande av tumör i lungvävnaden är den behandlingsmetod som har bäst prognos vid icke-småcellig lungcancer som diagnostiserats på ett tidigt stadium.1 Operationen förknippas dock med ökad risk för postoperativa lungkomplikationer (PPC), med förlängd vårdtid och ökad mortalitet som följd.2 Detta gäller i synnerhet äldre personer, patienter som har andra kroniska sjukdomar, till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom,3 och patienter med låg aktivitetsnivå före operationen.4  Komplikationer efter lungcancerkirurgi kan också påverka patientens fysiska och psykiska välbefinnande efter utskrivningen genom att det tar längre tid att återhämta sig och att återuppta dagliga göromål och fysisk aktivitet.  Studier visar att den fysiska aktivitetsnivån minskar en till tre månader efter lungcancerkirurgi jämfört med tiden före diagnosen.5-7 Insatser som syftar till att förebygga en möjlig minskning av den fysiska aktivitetsnivån efter operationen är viktiga, eftersom patienter som är fysiskt aktiva i genomsnitt lever fyra år längre än de som inte är fysiskt aktiva.8  För närvarande saknas evidens som stödjer rutinmässigt bruk av fysioterapeutisk andningsvård i syfte att förebygga PPC i samband med lungcancerkirurgi.9 Nyare studier indikerar att patienter med hög risk för utveckling av PPC kan ha nytta av specifika andningsbefrämjande tekniker som komplement till rutinmässig fysioterapi och tidig mobilisering. Det kan handla om användning av så kallad incentive spirometry10 eller inspirationsmuskelträning (IMT).11  Träning med IMT i minst två veckor före operationen har visat sig kunna förbättra styrkan i andningsmuskulaturen, minska risken för PPC samt förkorta vårdtiden i samband med hjärt- och lungoperationer och större bukkirurgiska operationer.12,13 I Skandinavien är emellertid väntetiden från initial diagnos till själva operationen kort i samband med lungcancerkirurgi.14  Träningstiden för IMT preoperativt är därför ofta för kort för att förväntas ge effekt. IMT som påbörjas dagen före operationen och som fortsätter efteråt har emellertid visat sig kunna förbättra syresättningsförmågan fem dagar postoperativt.11 Men det saknas kunskap om huruvida en förbättrad...