Behandling av våt åldersrelaterad makulasjukdom i Sverige

Inger Westborg | Mar 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Inger Westborg
överläkare,
Institutionen för klinisk vetenskap,
Umeå universitetssjukhus

Susanne Albrecht
utvecklingsledare,
Registercentrum Syd,
Blekinge sjukhus, Karlskrona

Elisabet Granstam
docent, överläkare,
Centrum för klinisk forskning,
Uppsala universitet,
Landstinget Västmanland, Västerås

Niklas Karlsson
ögonläkare,
Ögonkliniken,
Universitetssjukhuset Örebro

Aldana Rosso
statistiker,
diagnostisk radiologi,
Institutionen för translationell medicin,
Lunds universitet, Malmö

Monica Lovestam-Adrian
överläkare,
Oftalmologi,
Lunds universitet

Behandlingen av våt åldersrelaterad makulasjukdom (AMD) har sedan 2007 i stort revolutionerats genom injektioner i ögats glaskropp av anti-VEGF (antitillväxtfaktorer). Dessa har visat sig inte endast kunna bibehålla befintlig synskärpa (visus) utan även förbättra densamma.1  I samband med införandet av dessa injektioner för behandling av våt AMD i Sverige startades ett register över behandlingarna. I dag är 40 av 42 behandlande kliniker i Sverige med i registret, och cirka 80 procent av alla injektioner registreras.2 Metoder De variabler som införs i registret är följande: ålder, kön, visus, ETDRS (speciell syntavla som räknar antal synliga bokstäver) närvisus (Lix), typ av åldersförändring (finns olika typer av dessa lesioner), symtomduration, läkemedel (finns i dag tre olika, varav två (Lucentis, Eylea) är godkända av Läkemedelsverket), antal injektioner samt eventuella biverkningar. Antalet ögon som nyregistreras årligen har ökat från 1 807 år 2008 till 3 509 år 2014. Resultat Sju års överblick av patienter behandlade mellan 2008 och 2014 visade att medelåldern för insjuknande var 79 år och att 65 procent var kvinnor. Symtomdurationen före den första behandlingen minskade med åren, från att 25 procent hade den kortaste durationen (0–2 månader) år 2007 till att 40 procent hade det år 2014 (p <0,001).  Detta medförde att visus ökade vid baslinjen före behandling från 54 ETDRS-bokstäver till 58 (p <0,001). I paritet med detta ökade även synförmågan efter ett års behandling över tid, från 58 bokstäver år 2008 till 63 bokstäver år 2014. Antalet injektioner det första året ökade från 4 stycken år 2008 till 6 stycken år 2014.  En jämförelse mellan två kohorter 2008–2010 (n = 6 514 ögon) och 2012–2014 (9 364 ögon) visade att fler i den senare kohorten hade den kortaste symtomdurationen (0–2 månader); 42 procent mot 31 procent i den tidigare kohorten. Synskärpan efter ett års behandling skiljde sig mellan kohorterna...