Klinisk diagnostik av käkledsartrit

Maria Pigg | Mar 2019 | Reumatologi |

Maria Pigg
docent, övertandläkare,
Avdelningen för endodonti,
Odontologiska fakulteten,
Malmö universitet

Per Alstergren
professor, övertandläkare,
Avdelningen för orofacial
smärta och käkfunktion,
Odontologiska fakulteten,
Malmö universitet

Den som drabbas av akut artrit i käkleden har ofta påtagliga besvär med smärta och nedsatt rörlighet i leden. Det kan till exempel vara svårt att gapa, bita, tugga mat och tala. Patienter med dessa problem söker ofta tandläkare akut. Orsaken till besvären är ibland lokal, till exempel ett trauma (vilket inkluderar både makrotrauma i form av slag mot eller överbelastning av leden, och mikrotrauma efter diskdisplacering och/eller artros i leden).  Käklederna kan också vara engagerade vid en systemisk inflammationssjukdom som RA, psoriasisartrit eller reaktiv artrit, och då är ofta flera andra leder drabbade. Akut käkledsartrit är relativt lätt att diagnostisera då både smärta och nedsatt rörlighet är vanliga symtom, och tecken på svullnad förekommer ganska ofta i form av bettförändring (svårt att bita samman till tandkontakt mellan bak-re tänder).1,2  Vid kronisk käkledsartrit är diagnostiken svårare. De klassiska kardinaltecknen på inflammation har visat sig inte vara så användbara för att påvisa inflammation i just käkleden. Svullnad, rodnad och lokal temperaturökning förekommer mycket sällan, och många patienter har ingen eller bara obetydlig smärta trots en aktiv inflammatorisk process i käkleden. Bettförändringar (anteriort eller lateralt öppet bett, det vill säga förlust av sammanbitningskontakter mellan över- och underkäkes fram- eller sidotänder), käkdeviation vid gapning samt tillväxtstörning av underkäken hos unga individer förekommer men är sena tecken som kan tyda på omfattande nedbrytning av ledens hårdvävnad.1  Eftersom symtomen vid kronisk artrit i käkled kan vara ringa finns en risk att aktiv inflammation och destruktion av leden pågår i det tysta, vilket på sikt kan leda till svår funktionsnedsättning. Ett ty-piskt exempel på detta är käkledsartrit vid juvenil idiopatisk artrit där mycket få patienter upplever smärta, även om det förekommer. Tidig diagnos och säker bedömning av graden av inflammationsaktivitet är önskvärt för att förhindra irreversibla skador, men validerade kliniska metoder för sådan diagnostik saknas.1 Genom...