Eftermiddagsträning effektivare än morgonträning för att förbättra blodsockernivåer vid typ 2-diabetes

Brendan M. Gabriel | maj 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Brendan M. Gabriel
fil.dr, postdok.,
Institutionen för farmakologi
och fysiologi (FYFA),
Karolinska institutet,
Stockholm

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas som strategi för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.1 Högintensiv intervallträning (HIIT) har förmågan att anpassa skelettmuskulaturen, det kardiorespiratoriska systemet och den övergripande hälsan i samma utsträckning som medelintensiv kontinuerlig träning, trots kortare tid och mindre volym.2-4  Glukostolerans, insulinkänslighet och oxidativ kapacitet varierar däremot under dygnet.5,6 Interaktioner mellan dessa faktorer kan leda till skillnader i den fysiologiska anpassning som sker efter regelbunden fysisk aktivitet/träning beroende vilken tid på dygnet som träningen utförs.  I denna studie ville vi pröva vår hypotes att tiden på dygnet påverkar den metabola responsen efter en träningsperiod med HIIT. Vi undersökte om effekterna på 24 timmars blodglukosnivåer av HIIT, utförd antingen på morgonen eller på kvällen, under normala levnadsförhållanden skiljer sig åt hos män med typ 2-diabetes. Metod Elva manliga deltagare med typ 2-diabetes fullföljde hela studien. Vår intention med studien var att genomföra en randomiserad så kallad överkorsningsstudie (cross-over) med det primära syftet att fungera som pilotstudie inför en senare mer omfattande undersökning.  Endast män i åldern 45–68 år och med ett BMI på 23–33 kg/m2 inkluderades i studien. Deltagarna fick sedan olika typer av behandling; diet (n = 2) eller metformin (n = 9; dosintervall per dag 500–3 000 mg; n = 2, 3/dag; n = 4, 2/dag; n = 3, 1/dag), något de även fortsatte med under hela studien. Blodprover togs före och efter varje genomförd träningsperiod.  Före varje träningsperiod mättes blodglukoshalterna kontinuerligt under två veckor med glukosmonitor (CGM, FreeStyle Libre, Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA) (baslinje). Deltagarna delades in i två grupper (blockrandomisering, storlek = 4 eller 5) till antingen morgonträning (kl. 08.00) eller eftermiddagsträning (kl. 16.00) (n = 7 och n = 4). Varje träningsperiod övervakades av personlig tränare och varade under två veckor med totalt sex träningstillfällen. Efter att de sex träningspassen genomförts fick varje...