Okinawa-baserad nordisk diet vid typ 2-diabetes

Bodil Ohlsson | maj 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Bodil Ohlsson
professor, överläkare,
Institutionen för kliniska vetenskaper,
Skånes universitetssjukhus,
Malmö; Lunds universitet

Övervikt, diabetes och metabola sjukdomar ökar globalt och utgör ett stort folkhälsoproblem som kräver omfattande ekonomiska resurser från samhället. Nya dyra läkemedel lanseras för att förebygga och minska konsekvenserna av övervikt, men medlen har varierande effekt. Många olika dieter har utvecklats och lanserats de senaste åren, men konsensus saknas om vilken diet som är mest hälsosam.  Den japanska ön Okinawa är mest känd för att invånarna där blir väldigt gamla, med många som är över hundra år, och med få åldersrelaterade sjukdomar. Man tror att detta beror på deras hälsosamma livsstil. Deras kost innehåller mycket fibrer med födoämnen hämtade från växtriket, med mindre innehåll av kött, salt, sötsaker, mättat fett och processad mat.  Igelösa Life Science i Lund har anammat denna diet och anpassat den till nordiska förhållanden och produkter, och kallar den Okinawa-baserad nordisk diet (O-BN). Syftet var främst att utveckla en diet som skulle minska risken för övervikt och metabola syndromet. Vår forskargrupp har testat denna diet på 20 friska frivilliga och 30 personer med typ 2-diabetes vid Internmedicinska kliniken i Malmö. Studiedesign Vi utförde två typer av studier: 1. En dubbelblindstudie med friska frivilliga som dels intog en standardfrukost, dels en O-BN-frukost. 2. En behandlingsstudie på tre månader vid typ 2-diabetes.  I den första studien gavs de två olika frukostarna i en randomiserad ordning två olika dagar med blodprovstagning före och sammanlagt vid åtta tillfällen efteråt, upp till tre timmar, med parallell mätning av mättnad på en VAS-skala.  I den andra studien rekryterade vi personer med typ 2-diabetes från en och samma vårdcentral i ett mindre samhälle. Patienterna fick kosten hemskickad under tre månader, och frågeformulär, blod och feces insamlades före och efter studiestart. Vi kontrollerade även fB-glukos och vikt efter två och sex veckor. Fyra månader efter studieavslut följde vi upp patienterna med nya formulär och...