Omega-3/6-fettyror förbättrade läsförmågan hos barn utan utvecklingsneurologiska svårigheter

Mats Johnson | maj 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Mats Johnson
vårdenhetsöverläkare,
Enheten för barnneuropsykiatri (BNK), med.dr.,
Gillbergcentrum,
Sahlgrenska akademin,
Göteborg

Christopher Gillberg
professor i barn- och ungdomspsykiatri, Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin,
Göteborg; universitetssjukhusöverläkare,
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg; professor,
Universitetet i Glasgow

Forskningsintresset för omega-3/6-fettsyrornas betydelse vad gäller inlärning, läsning och koncentration har ökat markant under 2000-talet. I djurstudier har man funnit att omega-3 kan ha antiinflammatorisk verkan och även påverka nervcellmembranens genomsläpplighet och transport av transmittorsubstanser såsom dopamin och serotonin.  Studier som undersökt barn med uppmärksamhetsstörning och lässvårigheter har visat positiva effekter av omega-3/6. Studier som inkluderat ”vanliga” skolbarn har rapporterat varierande resultat vad gäller inlärning och läsförmåga, men tolkningen av resultaten försvåras av skillnader i studiernas metodologi samt i omega-3-varianter och -doser.  I vår studie ville vi därför undersöka närmare om omega-3/6, i en beredning och dos som tidigare visat sig ha positiva effekter vid ADD/ADHD, kunde förbättra läsförmågan hos ”vanliga” skolbarn som inte hade några dokumenterade utvecklingsneurologiska svårigheter. Studien var en tre månader lång randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad parallellgrupps-prövning med omega-3/6-kapslar, följd av en tremånaders öppen fas då alla barn fick omega-3/6. Deltagarna var skolbarn i åldern 9–10 år. De randomiserades 1:1 till att få tre omega-3/6 kapslar två gånger dagligen eller placebo.  Det primära utfallsmåttet var resultat på lästestet LOGOS, som består av många deltest, bland annat fonologisk avkodning (hur snabbt man kan läsa och säga ljuden i nonsensord korrekt), och visuell analystid (hur snabbt man kan se skillnader i två rader med bokstäver).  I studien deltog 154 barn (78 fick omega-3/6 och 76 fick placebo under de första tre månaderna), varav 122 barn fullföljde den dubbelblinda fasen och 105 även den öppna fasen (alltså totalt sex månader). Resultat räknades både på alla som startade studieperioden enligt intention to treat-analys (ITT) och på dem som fullföljde den enligt per protokoll-analys (PP).  Effektstorlek (ES) för varje test mättes som skillnaden i förbättring mellan omega-3/6 och placebo dividerat med standarddeviationen (spridningen). ES 0,2 brukar betecknas som liten effekt, 0,5 som medium, och 0,8 som stor.  Efter den dubbelblinda perioden hade hela...