Internationell konsensusrekommendation om tidsaspekter vid utredning och behandling av multipel skleros

Peter Vestergaard Rasmussen | maj 2019 | Multipel skleros |

Peter Vestergaard Rasmussen
överläkare, fil.dr,
Neurologi,
Aarhus Universitetshospital,
Danmark

Vid multipel skleros (MS) uppstår cellförlust och irreversibla skador på nervvävnad från sjukdomsdebuten.1 I tidiga sjukdomsstadier kan kroppens neurologiska reservkapacitet och plasticitet delvis kompensera för skadorna och upprätthålla normal neurologisk funktion, men med tiden uttöms kompensationsmöjligheterna vilket leder till irreversibel symtomprogression och funktionsförlust.2  Betydelsen av tidigt insatt sjukdomsmodifierande behandling är väl dokumenterad när det gäller överlevnad samt reduktion av skovaktivitet och utveckling av funktionsnedsättning. Omvänt har livsstilsfaktorer, till exempel tobaksrökning och övervikt, visats kunna förvärra MS.3 År 2015 gav en internationelll multidisciplinär expertgrupp i regi av MS Brain Health (www.msbrainhealth.org) ut den evidensbaserade konsensusrapporten ”Brain health: time matters in multiple sclerosis”,4 med rekommendationer om diagnos, behandlingsstrategi och tillgång till MS-behandling. Målsättningen är livslångt skydd och bevarande av hjärnvävnad för patienter med MS.  Vägen dit är snabb diagnostisering och start av behandling, frekvent och proaktiv monitorering av behandling och sjukdomsaktivitet samt väl definerade behandlingsmål, implementering av informerat delat beslutsfattande (shared decision-making) och fokus på relevanta livsstilsfaktorer. MS Brain Health står också bakom de nyligen publicerade rekommendationerna om kvalitetsstandarder avseende tidpunkter för insättning av MS-behandling.5 Rekommendationerna är utarbetade mot bakgrund av en modifierad Delfi-konsensusprocess som innefattade 21 MS-neurologer från 19 länder (representerande Nordamerika, Nord-, Väst-, Syd- och Östeuropa, Ryssland, Australien, Mellanöstern och Nordafrika) och med synpunkter från bland annat MS-sjuksköterskor och patientrepresentanter.  För alla stadier i beskrivningen av MS-förloppet (remissförfarande, utredning och diagnos, påbörjande av behandling och monitorering, livsstilsfaktorer, uppföljning av nya/förvärrade symtom) och under-elementen (till exempel MR i samband med utredningen, start av sjukdomsmodifierande behandling, bedömning vid skovförekomst) rekommenderas tre nivåer av tidsstandarder (se tabell 1) Tidskvalitetsstandarder för de olika delelementen specificeras i figur 1 och beskrivs som en rekommenderad tidslinje för ett samlat MS-behandlingsförlopp i figur 2. Allmänt sett rekommenderas naturligtvis en snabb diagnos och snabbt insatt behandling, regelbunden proaktiv monitorering och uppföljning, bland annat bedömning och diskussion om behandlingsbyte...