Praktiska riktlinjer för behandling med PCSK9-hämmare – sammanfattning av riktlinjer från ESC/EAS1

Olov Wiklund | maj 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Olov Wiklund
leg. läkare, professor emeritus,
Avdelningen för molekylär
och klinisk medicin,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

Efter att FOURIER2, den första kontrollerade studien med PCSK9-hämmare, publicerats presenterade European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) en gemensam publikation med praktiska riktlinjer för användning av PCSK9-hämmare i kardiovaskulär prevention.1  Dessa riktlinjer gavs ut 2017 och sedan dess har ytterligare en studie med liknande upplägg publicerats (ODYSSEY).3 Dessutom har ett flertal artiklar med olika aspekter på subgrupper, säkerhetsanalys och andra effektmått offentliggjorts från dessa studier.4-8  Följande text är väsentligen en sammanfattning av de praktiska riktlinjerna från 2017. Med ökad erfarenhet och efter att fler studier med PCSK9-hämmare publicerats kommer sannolikt indikationer och behandlingsriktlinjer att förändras inom den närmaste framtiden. PCSK9-hämmare – ny läkemedelsgrupp som sänker LDL-kolesterol och förebygger KVS-händelse Hämmare av proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) är en ny grupp av kolesterolsänkande läkemedel som liksom tidigare medel verkar genom att öka uttrycket av LDL-receptorer (LDL-R) på celler, framför allt hepatocyter. LDL-receptorerna har en halveringstid på 30 timmar och kan recirkulera till cellytan över hundra gånger. Uttryck av receptorer är därför en känslig mekanism för reglering av upptaget av LDL i levern och för nivån av LDL-kolesterol (LDL-K) i plasma. • Statiner ökar receptoruttrycket som svar på minskad kolesterolsyntes. • Ezetrol minskar upptaget från tarmen och cellen svarar med ökad receptorsyntes. • PCSK9 reglerar nedbrytningen av LDL-R. Molekylen binder till receptorn som bryts ned i stället för att recirkulera till cellytan för att binda och ta upp mer LDL. Genom att hämma PCSK9 minskar nedbrytningen av receptorn som därmed recirkulerar fler gånger, vilket leder till ökat upptag och nedbrytning av LDL i levern.  PCSK9-hämmare är humaniserade monoklonala antikroppar som ges som injektion 1–2 gånger per månad. Två olika preparat finns för närvarande registrerade (evolokumab, alirokumab). De båda preparaten har liknande profil med avseende på effekt och biverkningar: • Effekten på LDL-K är väl dokumenterad för bägge läkemedlen...