Samsjuklighet hos personer med förmaksflimmer i relation till hjärtsvikt

Per Wändell | maj 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Per Wändell
distriktsläkare, senior professor i allmänmedicin,
Sektionen för allmänmedicin och primärvård,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle (NVS),
Karolinska institutet,
Huddinge

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat i världen och i Sverige, med en prevalens för registrerad diagnos på drygt två procent i den svenska befolkningen.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom olika typer av samsjuklighet.  Även om fokus vid behandling av förmaksflimmer ligger på att förebygga ischemisk stroke med antikoagulantiabehandling är även hjärtsvikt vid flimmer en vanlig samsjuklighet. I en amerikansk studie befanns förekomsten av hjärtsvikt vara dubbelt så hög som förekomsten av stroke och TIA.2  Hjärtsvikt vid förmaksflimmer är också förknippat med en kraftig överdödlighet, även i olika åldersgrupper från medelålders och uppåt,3 och det är den vanligaste dödsorsaken bland patienter med förmaksflimmer, med cirka 30 procent av alla dödsfall.4 Studie i primärvården av samsjuklighet vid flimmer och förekomst av hjärtsvikt Vi utförde en studie av ett primärvårdsmaterial av personer från 45 år och uppåt med förmaksflimmer (totalt 12 283 personer; 6 646 män och 5 637 kvinnor) från 75 vårdcentraler i Sverige, företrädesvis i Stockholms län, där samsjukligheten i olika sjukdomar i relation till all förekommande hjärtsvikt analyserades.5  Vi studerade även samsjukligheten i relation till nydiagnostiserad hjärtsvikt, där personer med känd hjärtsvikt före flimmerdiagnos exkluderades (n = 2 859 personer), det vill säga då i en subgrupp av hela patientpopulationen (n = 9 424; 5 211 män och 4 213 kvinnor). Vi utnyttjade registrerade diagnoser både från primärvård och från sjukhus.  Totalt noterades i hela materialet en förekomst av all hjärtsvikt (räknat som före eller efter flimmerdia-gnos) hos 5 684 personer (46,3 procent), hos män 2 856 (43,0 procent), och kvinnor 2 828 personer (50,2 procent). Av samsjukligheter var följande förknippade med en ökad hjärtsviktsrisk, med procenttal (med respektive utan hjärtsvikt) och justerad oddskvot (odds ratio, OR; justerad för ålder, socio-ekonomiska faktorer och samsjuklighet) för män respektive kvinnor: • Kranskärlssjukdom 36,1 procent mot 18,2 procent...