Betydelsen av att välja rätt inhalator vid astma och KOL

Magnus Svartengren | maj 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Magnus Svartengren
professor, leg. läkare,
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Arbets- och miljömedicin,
Uppsala universitet;
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. Behandlingen av astma har rönt mycket stora framgångar. På 1980-talet var det fortfarande vanligt med inneliggande patienter som fick så kallat astmadropp. I dag omhändertas de flesta patienter inom primärvården. Behandling med läkemedel vid astma och KOL tillförs huvudsakligen via inhalation, vilket innebär en rad fördelar framför systemisk administration. Vid inhalation leder läkemedlet direkt till målorganet där det tas upp och ger snabb effekt med mindre risk för systembiverkningar. Detta har varit en fantastisk framgång. Trots det har en mycket stor andel patienter med astma, trots goda riktlinjer för behandling, inte uppnått astmakontroll.1 Detta är olyckligt, eftersom det innebär begränsningar vad avser livskvalitet och också en risk att utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Samtidigt finns det indikationer på överanvändning av kombinationsterapi.2 Framgångsrik behandling av astma och KOL bygger på god samverkan mellan patient och vårdgivare. Patienterna behöver utbildas i hur de ska hantera sin situation på bästa sätt. Några punkter att beakta är: Finns det utlösande faktorer som kan åtgärdas i arbets- eller hemmiljö? Stödet för att andningsskydd eliminerar exponering fullt ut är begränsat. Säsongsvariation? Vilka åtgärder vidtar jag vid försämring? Och hur återgår jag till min standardbehandling? En viktig faktor utgörs av personliga råd för inhalationsbehandling. Inhalation av läkemedel är beroende av flera faktorer, som patientens förmåga att generera lämpliga inspiratoriska flöden, snabbheten med vilken inhalationen påbörjas, inhalationens duration och inhalationsvolymen. Patientutbildning med instruktion i inhalationsteknik är därför av största vikt. Kunskapen om hur man använder en inhalator är färskvara. Många patienter som vid ett tillfälle kan utföra en korrekt inhalation gör ändå fel efter några månaders behandling.3 Behandlingen ska fun-gera även i stressiga situationer. Inhalationstekniken måste därför regelbundet, minst varje år, kontrolleras av läkare eller astma/KOL-sjuksköterska. Typer av inhalatorer Antalet olika inhalatorer har ökat enormt på den svenska marknaden under...