Endoplasmatiska retiklet, Golgi och lysosomer förändrade i lungfibroblaster vid KOL

Ellen Tufvesson | maj 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Ellen Tufvesson
docent,
Lungmedicin och allergologi,
IKVL,
Lunds universitet

Julie Weidner
postdoktor,
Krefting Research Centre,
Institutionen för medicin,
Göteborgs universitet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av rökning, och det har visats att cigarrettrökning orsakar oxidativ stress i lungcellerna.1 Förekomst av stress är också naturligt för alla celler i kroppen, och cellerna måste snabbt kunna anpassa sig till sin nya situation eftersom de annars dör. För att stå emot stressande faktorer initieras signalvägar som ger upphov till aktivering av en kaskad av gener och proteiner. Endoplasmatiska retiklet (ER) är en central komponent i våra celler och ansvarigt för proteintranslation, veckning och vidare transport. Det är ett kontinuerligt membransystem som börjar vid cellkärnan och sträcker sig igenom cellen. Trots dess struktur är ER en dynamisk organell som förändras kontinuerligt baserat på cellens tillstånd. Proteiner som translaterats i ER modifieras och förpackas i vesiklar som skickas vidare till Golgi-komplexet, där de modifieras ytterligare innan de sorteras för slutlig lokalisering vid lysosomen eller plasmamembranet. På grund av sin centrala roll i cellen har ER flera mekanismer för att säkerställa att balansen hålls. ER-stressrespons aktiverar en kaskad av signaler som gör det möjligt för cellen att reagera på oönskade stressfaktorer. Målet med vår studie3 var att undersöka om ER, Golgi och lysosomer var förändrade hos patienter med KOL i jämförelse med icke-rökare och friska rökare. Dessutom ville vi undersöka om stressresponsen skiljde sig åt mellan dessa patientgrupper. Femton patienter med KOL, fyra friska rökare och sex friska aldrig-rökare inkluderades. Individerna genomgick bronkoskopi, och från centrala lungbiopsier odlades lungfibroblaster fram. Cellernas ER, Golgi och lysosomer färgades in med hjälp av immunfluorescensteknik. För att studera gruppernas olika påverkan på ER-stress analyserades mRNA och proteinuttrycket av olika komponenter i stressignalvägar efter tillsats av kända ER-stressande substanser.4 Endoplasmatiska retiklet annorlunda organiserat hos patienter med KOL För att bedöma effekterna av långvarig cigarrettrökning på de inre membransystemen undersökte vi lungfibroblaster från icke-rökare, rökare och patienter med KOL. Vi såg...