Följsamhet till behandling av reumatoid artrit ur ett patientperspektiv

Carina Boström | Jun 2019 | Reumatologi |

Carina Boström
leg. sjukgymnast, docent, universitetslektor,
Sektionen för fysioterapi,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle (NVS),
Karolinska institutet,
affilierad till Karolinska universitetssjukhuset

Ett stort problem vid reumatiska sjukdomar är bristande följsamhet till farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. En så hög andel som 50–70 procent av patienter med reumatoid artrit (RA) uppges inte följa läkemedelsförskrivningar och -rekommendationer. Även när det gäller icke-farmakologiska interventioner, till exempel livsstilsförändringar, är det en stor andel av patienterna som inte följer behandlingsrekommendationerna.  Att inte följa rekommendationer kan leda till fler skov och ökad funktionsnedsättning för patienterna, vilket kan medföra ökad sjukhusvård och högre kostnader för samhället.  Syftet med den studie som jag nu kommer att kort redogöra för var att, utifrån ett patientperspektiv, utforska faktorer associerade med icke-följsamhet till farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid RA, inkluderande icke-följsamhet till uppföljningsbesök.  Metod och resultat Potentiellt icke-följsamma patienter, selekterade från databaser, från två center i Österrike erbjöds att delta i en intervjustudie. Huvudkriterierna för att de selekterade patienterna skulle klassificeras som icke-följsamma var att de hade slutat träffa sin reumatolog (inte kommit på reguljära uppföljningsbesök) eller tagit mindre än 80 procent av förskrivna läkemedel, det vill säga steroider och antireumatiska läkemedel (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, DMARD).  En intervjuguide, inspirerad av den teoretiska modellen ”Capability, opportunity and motivation model of behaviour” (COM-B), utvecklades och en patientforskningspartner fick ge kommentarer på intervjufrågorna. Exempel på frågor var: Beskriv din erfarenhet av ditt senaste besök på reumatologkliniken. Vad har hindrat dig från att komma på regelbundna uppföljningsbesök? Vilka läkemedel förskrevs vid ditt senaste besök och vilka av dessa tar du fortfarande? Har du upplevt biverkningar av något läkemedel? Vilka upplevelser/erfarenheter har du av icke-farmakologiska behandlingsrekommendationer eller instruktioner? Har du implementerat några av dessa rekommendationer i ditt dagliga liv?  Individuella intervjuer utfördes och ljudinspelades för att sedan skrivas ut och analyseras med kvalitativ metod. Av de 459 patienter som identifierats från databasen föll ett antal bort av följande orsaker: de hade avlidit (32), hade andra sjukdomar som...