Metformin kan leda till brist på vitamin B12 och magnesium

Hans-Erik Johansson | Jun 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Hans-Erik Johansson
överläkare, med.dr,
Bariatrisk mottagning,
Kirurgkliniken,
Falu lasarett

Arvo Hänni
överläkare, med.dr,
Bariatrisk mottagning,
Kirurgkliniken,
Falu lasarett

Typ 2-diabetes (T2DM) ökar i prevalens, och behandling med metformin tillsammans med livsstilsförändringar är förstahandsåtgärd. Metformin har unika egenskaper utan egentlig risk för hypoglykemi samt har visats minska kardiovaskulär sjuklighet och död.1  Långtidsmedicinering med metformin, speciellt i högre doser, är dock förenad med sänkta plasmakoncentrationer av vitamin B12. Det finns dessvärre få nationella eller lokala kliniska riktlinjer för provtagning avseende B12-brist vid samtidig metforminbehandling. Magnesium (Mg) fungerar som ett koenzym och medverkar i en rad enzymatiska processer och så även när det gäller glukosmetabolismen. Sänkta plasmakoncentrationer av Mg har noterats vid insulinresistenta tillstånd som T2DM men även vid inflammation och kardiovaskulär sjukdom.2 Metforminbehandling kan i sig medföra en sänkning av Mg-koncentrationerna i plasma. Rutinmässig provtagning avseende B12 och Mg kan därför rekommenderas vid metforminbehandling av patienter med T2DM. Riktlinjer saknas när det gäller B12-brist vid metforminbehandling Aktuella kliniska riktlinjer saknas eller är få. Det har också diskuterats om kobalamin(B12)-koncentrationen i serum är det optimala instrumentet för att avgöra om ett fullgott vitaminstatus föreligger. Andra biomarkörer, som homocystein, har föreslagits framför allt då B12-nivåerna ligger i gränsområdet.  Att identifiera B12-brist är kliniskt relevant då tillståndet kan leda till anemi, neuropati och kognitiva/mentala manifestationer.3 Flera olika mekanismer har föreslagits som orsaker till det försämrade upptaget av B12. Man antar att metformin motverkar och interfererar med den kalciumberoende intrinsic factor/B12-komplexbindningen till cubilinreceptorn i ileum och på så sätt hämmar upptaget av B12.4  Kalciumsupplement som tillägg till metforminbehandling vid sänkta B12-nivåer har visat sig höja eller normalisera B12-nivåerna.5 Efter en systematisk genomgång och metaanalys av 26 artiklar fann Chapman och medarbetare  att metformin inom loppet av några månader sänker B12 signifikant med i storleksordningen 60 pmol/l.6 Vid en granskning genomförd 2015 av Socialstyrelsen konstaterades att  metforminbehandling vid T2DM  ökar risken för låga nivåer av B12 med ökad risk för perniciös anemi och perifera nervskador....