Östrogen påverkar produktionen av mikro-RNA vid reumatoid artrit

Karin M. E. Andersson | Jun 2019 | Reumatologi |

Karin M. E. Andersson
fil.dr, forskare,
Avdelningen för reumatologi
och inflammationsforskning,
Institutionen för medicin,
Göteborgs universitet

Östrogen anses ha skyddande effekter vid reumatoid artrit (RA). Under graviditet ökar östrogenproduktionen, vilket leder till en minskning av sjukdomsaktiviteten, medan sjukdomsaktiviteten ofta ökar vid menopaus då östrogenproduktionen i kroppen går ner. Det är känt att interaktionen mellan östrogen och östrogenreceptorer (ER) påverkar produktionen av mikroRNA (miR), de korta icke kodande RNA-molekyler som reglerar produktionen av olika proteiner.  Nya rön visar att miR kan reglera leukocytaktivering och cytokinproduktion och på så sätt påverka sjukdomsdrivande processer vid RA. Hur en förändring i ER-signalering är kopplat till miR-produktion vid RA och vilka skyddande processer som aktiveras genom miR-beroende mekanismer är inte känt i dag. Våra tidigare studier har visat att survivin, som är en tidig markör för RA, hindrar produktion av enzymer som omvandlar omogna pre-miR till aktiva miR.1  Vi vill studera sambandet mellan östrogen-ER-interaktion och miR vid RA. Förmedlas den positiva effekten av östrogen via miR? Vi presenterade vårt första fynd i detta projekt vid EULAR-mötet 2018.2 Metod Blodprov togs från 145 kvinnliga patienter med RA, varpå RNA isolerades och nivåer av ERα-RNA bestämdes med RT-PCR. Patienter med hög nivå av ERα ansågs att ha hög/adekvat östrogensignalering inuti celler, medan de med låg ERα-nivå hade nedsatt östrogensignalering.  I samma prover mätte vi RNA-nivåer för de viktigaste enzymerna i miR-produktionen, DICER, DROSHA och DGCR8, och även för proto-onkogenen survivin, en nyupptäckt markör för aggressiv och behandlingsresistent RA.  För att studera den direkta effekten av östrogen på miR-produktionen hos kvinnor med RA använde vi material från en studie där postmenopausala patienter med RA fick behandling med östrogen (E2), noretisteronacetat, vitamin D3 och kalcium (n = 22) eller enbart vitamin D3 och kalcium (n = 24). Total-RNA isolerades från serumprover från dessa personer, och mätning av nivåer av 2 560 olika miR utfördes med 3D-Gene™ microarray (TATAA Biocenter, Göteborg).  ERα kopplat till ökad produktion...