Höga serumnivåer av linolsyra är förenat med ökad glukostolerans hos kvinnor efter graviditetsdiabetes

Ulrika Andersson Hall | Jul 2019 | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård |

Ulrika Andersson Hall
fil.dr,
Insitutionen för neurovetenskap
och fysiologi,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

Graviditetsdiabetes definieras som diabetes eller nedsatt glukostolerans som uppstår under graviditet men som normaliseras efter förlossningen. Prevalensen i Sverige är i dag cirka 1–3 procent av alla gravida kvinnor, men ökar årligen.1 Graviditetsdiabetes innebär bland annat ökad risk för förlossningsskador (på grund av stora barn), intrauterin fosterdöd och neonatal hypoglykemi samt på längre sikt ökad risk för fetma och metabola syndromet hos barnet.2 Trots att mammans blodglukos återgår till normala nivåer efter förlossningen innebär sjukdomen dessutom en sjufaldigt ökad risk hos mamman att utveckla typ 2-diabetes efter graviditeten.3  Vi har genomfört en retrospektiv klinisk undersökning av 237 kvinnor i Göteborgsområdet sex år efter genomgången graviditetsdiabetes. Av dessa kvinnor hade 19 procent utvecklat typ 2-diabetes, 19 procent hade nedsatt glukostolerans och 3 procent hade typ 1-diabetes.4 Mindre än hälften av kvinnorna hade gjort den rekommenderade uppföljande blodsockerkontrollen på vårdcentralen ett år efter förlossningen, och 50 procent av fallen av typ 2-diabetes i studien (22 av 44 fall) upptäcktes vid vår undersökning.  Med andra ord var många av kvinnorna omedvetna om att de hade diabetes eller nedsatt glukostolerans. För att förbättra uppföljningen efter graviditetsdiabetes och för att förhindra eller fördröja utveckling av typ 2-diabetes är det av stor vikt att identifiera de kvinnor som löper störst risk att insjukna. Detta skulle kunna ske genom att hitta biomarkörer som tidigt kan indikera risken för att utveckla typ 2-dia-betes tillsammans med övriga riskfaktorer,5 samt genom att kartlägga livsstilsfaktorer som leder till försämrad glukostolerans.  Vi har tidigare publicerat resultat som visar att kvinnor som insjuknat i graviditetsdiabetes tidigt i graviditeten samt hade höga glukosnivåer och var i behov av insulinbehandling för glukoskontroll hade störst diabetesrisk efter graviditeten.4  Flera potentiella biomarkörer för nedsatt glukostolerans sex år efter graviditet upptäcktes också, bland annat förhöjda koncentrationer av grenade aminosyror och deras nedbrytningsprodukter. Som ett led i fortsatt identifiering...