Vem har nytta av multidisciplinär/­multimodal rehabilitering?

Björn Gerdle | Jul 2019 | Reumatologi |

Björn Gerdle
professor, överläkare,
Smärt- och rehabiliteringsmedicin,
Institutionen för medicin och hälsa,
Linköpings universitet

Farmakologiska behandlingar är oftast framgångsrika vid akuta smärtor. Men när smärtorna består och blir långvariga eller kroniska är effekterna av farmaka inte givna.  Endast en minoritet av patienterna med kroniska smärtor förefaller ha goda effekter av smärtstillande läkemedel. Smärta är komplext och kan inte reduceras till ett enbart sensoriskt fenomen. Smärtupplevelsen befinner sig i en ständig komplex interaktion med neurobiologiska, psykologiska och sociala faktorer. En biopsykosocial syn bör i dag vara utgångspunkten för modern och evidensbaserad smärtvård.  Baserat på dessa erfarenheter och kunskaper har komplexa biopsykosociala interventioner utvecklats för patienter med kroniska smärtor. Dessa rehabiliteringsprogram har i Sverige kommit att benämnas multimodala rehabiliteringsprogram (MMR); i litteraturen används också exempelvis multidisciplinary rehabilitation programs, biopsychosocial programs och interdisciplinary rehabilitation. MMR består av välkoordinerade insatser, oftast i form av undervisning, psykologisk intervention (kognitiv beteendeterapi, KBT, inklusive acceptance and commitment therapy, ACT), fysisk träning, åtgärder inriktade på arbetsåtergång eller återgång till studier. Insatserna pågår under ett antal veckor (6–8 veckor) och oftast i en omfattning på åtminstone 50 procent. Ibland förekommer olika boosterdoser under några dagar eller som insatser via internet.  Programmen är i regel gruppbaserade och inkluderar olika hemuppgifter. Beroende på patientens kliniska bild kan olika individuella moment förekomma. Under MMR-perioden erbjuds ofta anhöriga viss smärt-undervisning. MMR levereras i regel i öppenvården av ett team bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och socionom.  Flera systematiska översikter har rapporterat måttlig till god evidens för att MMR är övergripande effektivt vid kroniska smärtor inklusive fibromyalgi.1-3 Effektstorlekarna har angetts som små till måttliga. Systematiska översikter bygger i regel på randomiserade kontrollerade studier (RCT). Patienter som deltar i RCT är inte nödvändigtvis representativa för det vanliga flödet av patienter i den kliniska praktiken. Det är därför viktigt att också undersöka om resultaten och slutsatserna i systematiska översikter kan reproduceras i den kliniska praktiken.  I princip är all...