Leicester Cough Questionnaire – en svensk version, LCQ-S

Pernilla Sönnerfors | Jul 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Pernilla Sönnerfors
doktorand, sjukgymnast med specialistkompetens,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Karolinska institutet,
Funktion arbetsterapi och fysioterapi,
Karolinska universitetssjukhuset

Gun Faager
med.dr, sjukgymnast med specialistkompetens,
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle,
Karolinska institutet,
Funktion arbetsterapi och fysioterapi,
Karolinska universitetssjukhuset

Ulrika Einarsson
med.dr,
sjukgymnast med specialistkompetens
Funktion arbetsterapi och fysioterapi,
Karolinska universitetssjukhuset

Kronisk hosta är ett vanligt problem som ger olika symtom som i hög grad påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten för dem som drabbas.1 När denna studie gjordes fanns inget specifikt självskattningsformulär tillgängligt på svenska som endast utvärderade hosta.2  Det engelskspråkiga formuläret Leicester Cough Questionnaire (LCQ) som översattes är ett validerat formulär för hälsorelaterad livskvalitet för vuxna personer med kronisk hosta. Formuläret är konstruerat i England och är ett självskattningsformulär. Det innehåller 19 frågor som besvaras på en sjugradig skala. Svarsalternativen går från 1 = ”hela tiden” till 7 = ”aldrig”. Frågorna i LCQ delas in i tre domäner: fysisk, psykologisk och social. Ju högre poäng i totalsumman, desto bättre hälsostatus.3 LCQ finns i dag översatt till flera språk, till exempel franska,4 holländska,5 koreanska,6 kinesiska,7 polska,8 portugisiska,9 serbiska,10 spanska,11 thailändska12 och tyska.13 LCQ kan användas för att belysa hälsa hos personer med kronisk hosta och hur den förändras över tid.3 Formuläret kan också användas i kliniska studier för att utvärdera nya behandlingsmetoder och hur de påverkar hälsorelaterad livskvalitet.3 Det är testat på flera olika diagnosgrupper, till exempel bronkiektasi,7,14,15 cystisk fibros,11 kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL),2,4 lungcancer16 och sarkoidos.10,13  Översättning En svensk version av det ursprungliga engelska formuläret togs fram, LCQ-S. En vedertagen metod användes för att översätta och kulturellt anpassa LCQ till svenska.17 Metoden innebar att två oberoende personer med engelska som modersmål översatte originalet från engelska till svenska, två andra personer med svenska som modersmål varav en med medicinsk kunskap och en utan, en så kallad naiv översättare, översatte tillbaka, det vill säga från svenska till engelska.  En expertkommitté, som bestod av en specialistläkare, en specialistsjukgymnast, en lärare och testledaren, bedömde översättningarna. Bedömningen visade att formuläret översatts enligt de riktlinjer som fanns beskrivna och att en fullgod version skapades där betydelse- och innehållsmässig, empirisk, idiomatisk, konceptuell och semantisk likvärdighet uppnåddes.17 En preversion...