Vad har kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer gemensamt?

Anna-Karin Larsson-Callerfelt | Sept 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Anna-Karin Larsson-Callerfelt
med.dr, docent, lungbiologi,
Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap,
Medicinska fakulteten,
Lunds universitet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer är lungsjukdomar som påverkar miljontals människor runt om i världen. Båda sjukdomarna har tydliga kopplingar till rökning och utgör en stor samhällsbörda. Personer med KOL har högre risk att utveckla lungcancer, uppvisar sämre prognos efter diagnosen och svarar sämre på behandling än personer som inte har KOL. Lungcancer och KOL är nära kopplade till varandra och kan ha delvis gemensamma nämnare. Det handlar om underliggande genetisk predisposition, förändrad cellplasticitet av epitel och endotel, dysfunktionella inflammatoriska mekanismer inklusive förändrat extracellulärt matrix, angiogenes, mottaglighet för DNA-skada och cellulär mutagenes.1 Faktum är att KOL skulle kunna vara den drivande faktorn för lungcancer genom att upprätthålla en miljö som stimulerar till cancerutveckling.  Vid rökning aktiverar kroppen tidigt sitt immunförsvar och oxidativa svar samt sina DNA-reparationsmekanismer för att i viss utsträckning dämpa rökningens påverkan. Hos patienter med KOL och lungcancer kan konsekvenserna dock vara förödande och potentiellt bidra till långsammare postoperativ återhämtning efter lungresektion samt till ökad resistens mot strålbehandling och kemoterapi.1  KOL är en systemisk inflammatorisk lungsjukdom associerad med flera komorbiditeter, inklusive lungcancer, och en stor orsak till morbiditet och mortalitet, med 328 miljoner människor drabbade världen över och 3,5–4 miljoner dödsfall årligen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör KOL numera den tredje dödsorsaken globalt och förväntas inom 15 år bli den ledande orsaken.2  Cigarettrök är den viktigaste etiologiska faktorn, men luftföroreningar och rök från biomassabränslen är andra viktiga faktorer, särskilt i låg- och medelinkomstländer.3 Sannolikheten för att rökare med KOL ska utveckla lungcancer är dubbelt så stor som för rökare utan KOL, och lungcancer är en vanlig dödsorsak hos patienter med KOL.4 Även patienter med lungcancer och samtidig KOL har sämre överlevnad än patienter med lungcancer utan KOL.4-6  Även om en association mellan dessa båda sjukdomar har funnits i årtionden finns det få terapeutiska metoder som förhindrar lungcancer hos...