Yrkesexponering och uppkomst av kronisk bronkit och COPD – resultat från Europastudien över luftvägshälsa (ECRHS)

Dan Norbäck | Sept 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Dan Norbäck
docent,
Institutionen för medicinska
vetenskaper,
Uppsala universitet

Juan Wang
disputerad forskare,
Institutionen för medicinska
vetenskaper,
Uppsala universitet

Europastudien över luftvägshälsa (European Community Respiratory Health Survey, ECRHS) är en longitudinell multicenterstudie som omfattar 55 center i 23 länder, huvudsakligen i Västeuropa. Kohorten rekryterades 1991–1993 genom slumpurval av vuxen allmänbefolkning (20–44 år vid baslinjen) i städer med en lungklinik.1 Alla deltagare besvarade ett frågeformulär och delurval erbjöds en klinisk undersökning med bland annat dynamisk spirometri.  En första uppföljning av kohorten gjordes efter cirka tio år (ECRHS II) och en andra uppföljning efter cirka 20 år (ECRHS III). I denna artikel beskrivs resultat från 20-årsuppföljningen vad gäller samband mellan yrkesexponering och incidens av kronisk bronkit och incidens av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Studien av 20-års incidens av kronisk bronkit omfattade 8 794 personer och studien av 20-års incidens av COPD omfattade 3 343 personer.2,3  Yrkesexponering Deltagarna intervjuades vid de båda uppföljningarna (ECRHS II och ECRHS III) och fick skriva en detaljerad lista över alla arbeten de haft och alla arbetsplatser de arbetat på. Endast heltidsarbeten som hade varat minst tre månader inkluderades. Yrkestitlarna kodades enligt ett internationellt klassificeringssystem (International Classification of Occupations-88; ISCO-88) av kodare vid varje center.  Yrkestitlarna grupperades i 14 huvudgrupper. Varje yrkeskod översattes till yrkesexponering genom länkning av yrkeskoderna till en så kallad Job Exposure Matrix (JEM). Man använde ALOHA, som är en semikvantitativ JEM. ALOHA bedömer exponering för tio grupper av luftburna yrkesexponeringar (biologiskt damm, mineraldamm, gaser/rök, herbicider, insekticider, fungicider, aromatiska lösningsmedel, klorerade lösningsmedel, andra typer av lösningsmedel och metaller).  Varje exponering klassas i tre nivåer (ingen, låg, hög exponering). Dessutom skapade man två kombinerade variabler; någon typ av pesticider och någon exponering för ångor, gaser, damm eller rök). Det innebär att det fanns totalt 12 ALOHA-variabler över luftburen yrkesexponering som förekommit någon gång under den 20-åriga uppföljningsperioden.  Kronisk bronkit Kronisk hosta definierades som hosta under minst tre månader per år. Kronisk slemupphostning definierades som upphostning...