Svår astma ur ett befolkningsstudieperspektiv

Helena Backman | Okt 2019 | Lungmedicin | Primärvård |

Helena Backman
statistiker, projektledare,
OLIN-studierna vid Region Norrbotten,
med.dr,
Umeå universitet

Eva Rönmark
professor, verksamhetschef,
OLIN-studierna vid
Region Norrbotten och Umeå universitet

Bo Lundbäck
senior professor,
Krefting Research Centre,
Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs universitet

Som ett led i den forskning som bedrivs inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Severe asthma - a population study perspective” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver hur stor andel av en befolkningsbaserad astmakohort från Norrbotten som har svår astma och ger dessutom en detaljerad beskrivning av olika karakteristika hos individerna med svår astma. Bakgrund Prevalensen av astma har ökat i flera delar av världen, bland annat i Sverige, där aktuella studier visat en prevalens på cirka 9–11 procent bland vuxna.2,3 Trots att majoriteten av dem som har en korrekt behandlad astma kan leva sina liv utan större begränsningar4,5 finns det en mindre grupp som har svår och okontrollerad astma trots höga doser av underhållsbehandling.6,7  Svår astma innebär risk för försämrad lungfunktion, lägre livskvalitet och död samt medför ökad sjukvårdskonsumtion och kostnader både för den drabbade individen och för samhället.8-10 Trots konsensusdokument från The European Respiratory Society (ERS), American Thoracic Society (ATS), Världshälsoorganisationen (WHO), och Global Initiative for Asthma (GINA)5,11-15 finns dock ännu ingen universellt accepterad definition av svår astma, men ERS och ATS har enats om ett gemensamt dokument.11  Flera specifika forskningsprogram baserade på patientmaterial från sjukvården har initierats för att öka förståelsen av svår astma. Dagens kunskap om svår astma härstammar till största delen från sådana patientbaserade studier, och det finns högst begränsat med data om hur vanligt det är med svår astma i befolkningen.  Det har förekommit olika skattningar av hur stor andelen med svår astma är bland astmatiker,16 men definitionerna av svår astma har varierat i olika studier, vilket även estimaten har gjort.  Studier baserade på registerdata över förskrivna läkemedel i Danmark, Nederländerna och Israel, där definitionen av svår astma har följt nyare och striktare kriterier, har dock presenterats.17-19 Dessa har visat att prevalensen av svår behandlingsresistent astma...