Kognitiva svårigheter hos personer med MS

Jannie Engelbrecht | Okt 2019 | Multipel skleros |

Jannie Engelbrecht
neuropsykolog,
Sclerosehospitalerne,
Danmark

Äldre läroböcker tog sällan upp kognitiva svårigheter i samband med MS och dessa utreddes heller inte kliniskt.1 På senare år har fokus emellertid ökat på de kognitiva svårigheterna hos patienter med MS.  Den danska Scleroseforeningens tidskrift har publicerat flera artiklar i ämnet och föreningens lokalavdelningar har arrangerat aktiviteter på temat kognition. I en enkätundersökning som Scleroseforeningen utförde 20182 svarade 62 procent av de tillfrågade att de har kognitiva svårigheter i varierande grad.  De flesta – 82 procent av alla som svarade att de har svårigheter – upplever att problemen är störst i sociala situationer, men 65 procent säger också att vardagliga aktiviteter i samband med skötseln av hemmet och hushållsarbetet innebär utmaningar.  Kognition kan kort defineras som tankeprocesser, medan kognitiva svårigheter här definieras som problem som uppstår i vardagen i relation till personens kognitiva funktionsnivå. Orsakssamband I det kliniska arbetet ses vare sig något entydigt samband mellan sjukdomsduration och grad av kognitiva svårigheter eller mellan fysisk och kognitiv funktionsnivå. Det kan i själva verket handla om personer som är ganska normala i fysiskt hänseende men som har enorma kognitiva svårigheter, och det motsatta kan också vara fallet.  Det vanligaste sambandet är mellan trötthet och kognition. Det kan därför vara svårt att avgöra om de kognitiva svårigheterna primärt beror på förändringar i hjärnan eller om de sekundärt orsakas av trötthet eller något av de emotionella tillstånd som personer med MS ofta befinner sig i, där särskilt depression, stress och krisreaktioner är kända. Även kroniska smärttillstånd påverkar den kognitiva funktionsnivån, i synnerhet koncentration och uppmärksamhet. Vanliga svårigheter De svårigheter som patienterna på de danska MS-sjukhusen oftast beskriver handlar om uppmärksamhetsproblem. De säger att de har svårt att fokusera, att de lätt distraheras av exempelvis ljud- och synintryck eller att deras tankar rör sig bort från ämnet.  De kan ha svårt att skifta...