MS Atlas – molekylär kartläggning av hjärnlesionsutveckling hos patienter med progressiv MS

Maria L Elkjær | Okt 2019 | Multipel skleros |

Maria L Elkjær
doktorand,
Neurologiska avdelningen,
Odense Universitetshospital,
Syddansk Universitet

Tobias Frisch
doktorand,
Institut for Matematik og
Datalogi,
Syddansk Universitet

Mads Thomassen
lektor,
Human Genetik,
Odense Universitetshospital,
Syddansk Universitet

Jan Baumbach
professor,
ordförande för Experimental
Bioinformatics,
Technische Universität München (TUM)

Zsolt Illes
professor, överläkare,
Neurologiska avdelningen,
Odense Universitetshospital,
Syddansk Universitet

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk, demyeliniserande och neurodegenerativ sjukdom i centrala nervsystemet (CNS)1 och en av de vanligaste orsakerna till neurologisk sjukdom hos unga människor.2,3 Med tiden utvecklar 50 procent av alla patienter progressiv MS, som inte kan behandlas.4 Från ett tidigt sjukdomsstadium kännetecknas MS av lesioner i den vita hjärnsubstansen. Vartefter sjukdomen fortskrider kan både kvantitativa och kvalitativa förändringar observeras i den vita hjärnsubstansen. Då ökar antalet kroniskt aktiva demyeliniserande lesioner, medan antalet remyeliniserande (återuppbyggande) lesioner minskar.5 Trots denna kunskap är viktiga aspekter av patogenesen i den progressiva fasen fortfarande okända, vilket försvårar utvecklingen av nya effektiva läkemedel.  Ett skäl är den begränsade tillgången på direkta studier av hjärnvävnad från patienter med progressiv MS. Det gör det svårt att undersöka och karakterisera utvecklingen av en akut lesion i MS-hjärnan, liksom att bedöma om den kommer att utvecklas till en kroniskt aktiv lesion med bestående skada eller en inaktiv lesion med död ärrvävnad – eller till ett reparationsområde med remyelinisering.  De molekylära mekanismer och cellulära endofenotyper som driver utvecklingen av lesionerna är i stort sett okända. Det behövs objektiva OMICS-studier av exakt definerade och mikrodissekerade lesioner i olika stadier samt jämförande kontroller av vit substans från hjärnor utan MS.  Vi har alltså genererat och analyserat den första kartläggningen av det globala transkriptomet för lesionsutveckling vid progressiv MS med hjälp av den senaste tekniken inom genetik (next-generation RNA sequencing) i avsikt att identifiera viktiga signaleringsvägar, molekyler och deras cellulära källor (figur 1).  Msatlas.dk – ett interaktivt webbgränssnitt Vi introducerar den första atlasen över MS-hjärnlesioner (www.msatlas.dk) som vi har utvecklat för att möjliggöra identifiering av molekylära signaturer som visar hur MS-lesioner bildas, utvecklas och progredierar. MS Atlas är en plattform som kartlägger de olika lesionstypernas globala genuttrycksprofiler. Det gör att vi kan generera och pröva forskningshypoteser, validera biomarkörer och nya...