Riktlinjer för antikonception – barriärer och möjligheter

Jan Brynhildsen | Jun 2020 | Primärvård |

Jan Brynhildsen
professor, överläkare,
Linköpings universitet
och universitetssjukhus,
f.d. ordförande FARG
(arbets- och referensgruppen
för familjeplanering,
Svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Kristina Gemzell Danielsson
professor, överläkare,
Karolinska institutet
och Karolinska universitetssjukhuset,
f.d. ordförande FARG

Helena Kopp Kallner
docent, överläkare,
Karolinska institutet
och Danderyds sjukhus,
ordförande FARG

Ingrid Sääv
med.dr, överläkare,
Karolinska universitetssjukhuset,
sekreterare FARG

Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls - och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom vid behov mot skydd mot STI, så kallad dubbelt skydd. Tillgång till effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) samt för jämställdhet och samhällets utveckling och därmed avgörande för att uppnå flera av FN:s hållbarhetsmål (SDG).1 Utvecklingen av p-piller brukar anges som en av de främsta medicinska landvinningarna. Samtidigt begränsas användningen av preventivmedel och möjligheten att uppnå hälsa och välbefinnande av myter och barriärer; kunskapsmässiga, regulatoriska, logistiska, ekonomiska och ideologiska. I denna artikel ges en översikt av aktuella riktlinjer, och vi vill påminna om de möjligheter och positiva hälsoeffekter som dagens utbud av preventivmedel erbjuder. Rådgivning I rådgivning och förskrivning är det viktigt med saklig information och att göra en risk–nytta-analys. Information ska ges om effektiviteten, då det är visat att detta ofta är den viktigaste faktorn för kvinnor. Utöver detta ska kontraindikationer, biverkningar, komplikationer och positiva hälsoeffekter belysas. Preventivmedel med påtagliga positiva hälsoeffekter underlättar följsamhet till användningen, men dessa är oftast dåligt kända hos allmänheten. Onödiga väntetider till rådgivning, förskrivning och behandlingsstart ska undvikas. Förskrivning ska ske för så lång period som möjligt. Pågående graviditet ska uteslutas och metoden påbörjas så snart som möjligt utan att invänta nästa menstruation. Akuta utsättningar av preventivmetoder ska undvikas. Kvinnan kan i de flesta fall stå kvar på sin metod till dess en bedömning gjorts. Användare av hormonella metoder ska informeras om att dessa är läkemedel som ska uppges vid sjukvårdskontakt. Efter avslutad användning av alla preventivmetoder, förutom p-spruta, återkommer fertiliteten omgående.2 Metoder...