Kondylära förändringar och tillväxt av ansiktsskelettet hos barn med juvenil idiopatisk artrit

Lillemor Berntsson | Sept 2020 | Reumatologi |

Lillemor Berntsson
överläkare, barnreumatolog,
Akademiska sjukhuset, Uppsala,
docent och
adjungerad universitetslektor,
Institutionen för kvinnors
och barns hälsa, Uppsala universitet

Det är vanligt med inflammation i ena eller bägge käklederna hos barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit. Käkledsartrit är dessutom ofta svår att diagnosticera. Långsiktigt riskerar mandibelns tillväxt att hämmas genom att kondylens tillväxtzon påverkas intraartikulärt. Även en diskret formförändring av kondylen kan vara en riskfaktor för underutveckling av underkäken och ett dysfunktionellt bett.. Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är den vanligaste reumatiska sjukdomen hos barn och tonåringar i Sverige. Uppskattningsvis är cirka 2 500 individer drabbade. Inflammation i käkleden är ett välkänt fenomen hos barn med JIA. Prevalensen uppskattas oftast till över 50 procent beroende på vilken patientgrupp som studerats och vilken metod som använts.1 I en nordisk populationsbaserad långtidsuppföljning under tidig fas av biologisk behandling gjordes så kallad cone beam computed tomography (CBCT) hos 245 unga vuxna, mediantid 17 år efter debut av JIA. Kondylära deformiteter och/eller erosioner fanns i 61 procent av fallen, bilateralt hos cirka 70 procent.2 Kliniska fynd Käkledsartrit är ofta svår att diagnostisera. Det är vanligt att käkledsartrit hos barn inte ger symtom. När symtom uppstår handlar det oftast om att det gör ont att tugga på hård eller seg mat. Trötthet i käklederna är också vanligt. Vid undersökning har barnet svårare att öppna den eller de käkleder som är påverkade och palpationsömhet över leden kan också finnas. Ibland upptäcks käkledsartrit då barnet uppfattas ha liten haka eller om tandraderna har svårt att mötas vid sammanbitning. Påverkan på ansiktsskelettet Långsiktiga problem om artriten inte behandlas är att mandibelns tillväxt hämmas genom påverkan av kondylens tillväxtzon intraartikulärt. Flera studier har visat att ansiktsskelettets tillväxt påverkas så att retrognati och mikrognati utvecklas, käkvinkeln ökar, hakan blir oproportionerligt liten och bettet öppet.3,4 Om inflammationen finns unilateralt utvecklas en snedhet i ansiktet. Även en liten påverkan på käkledshuvudets form verkar kunna ge en störning i ansiktsskelettets tillväxt. Således...