Vad kan göras för att patienter med kontaktallergi ska komma ihåg, förstå och undvika ämnen de är allergiska mot?

Adis Dizdarevic | Okt 2020 | Dermatologi |

Adis Dizdarevic
ST-läkare,
Hudmottagningen,
Skånes universitetssjukhus

Andreas Sonesson,
överläkare,
Hudmottagningen,
Skånes universitetssjukhus

Resultaten i denna interventionsstudie visar att deltagarnas förmåga att komma ihåg och förstå resultaten av epikutantestningen samt att göra förändringar i sin livsföring var beroende av vissa faktorer. Det handlade om antalet ämnen de testats positiva för, vilka kontaktallergier de hade samt om ålder och kön. Resultaten belyser vikten av effektiv utbildning och noggrann information om innebörden av positiva reaktioner vid epikutantestning av dessa patientgrupper. Epikutantestning (lapptest) är standardmetoden för att diagnostisera kontaktallergi. Metoden är fundamental för att kunna sätta rätt diagnos i sammanhang då vi behandlar patienter med misstanke om kontaktallergiskt eksem.1 Sådana eksem kan orsaka återkommande terapiresistenta hudbesvär, exempelvis handeksem, som kan ha stor inverkan på individens arbetsförmåga och livskvalitet.2,3 Kontaktallergi är ett välkänt hälsoproblem som orsakar stora kostnader för samhället.4,5 Det är viktigt för personer med sådana eksem att komma ihåg vad epikutantestningen visat och att undvika hudexponering för det eller de allergen som orsakat kontaktallergin för att eksemet ska kunna läka. Tidigare gjorda studier har tyvärr visat att individer med kontaktallergi är dåliga på att komma ihåg sin allergi och också på att undvika exponering för allergenet.6,7 En randomiserad klinisk interventionsstudie Med en studie, som nyligen publicerats, ville vi undersöka om en enkel intervention, som lätt skulle kunna tillämpas i den kliniska vardagen, kunde öka deltagarnas möjlighet att komma ihåg ämnet eller ämnena som de vid epikutantest testats positiva för.8 Vi undersökte även andra parametrar för att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som inverkade på individernas förmåga att komma ihåg allergenen och att veta i vilka produkter det eller de kontaktallergiska ämnena fanns. Vi ville också ta reda på om individerna ändrade sin livsstil för att undvika exponering. Personer med eksem och misstanke om kontaktallergi rekryterades från hudmottagningen på Skånes universitetssjukhus, Lund, och epikutantestades med den svenska bas-serien. De deltagare som visade sig vara positiva...