Syftet med denna studie var att mäta fysisk inaktivitet hos patienter med hjärtsvikt med hjälp av två egenrapporterade frågor. En enkel självskattad screeningfråga korrelerar dock med objektivt uppmätt fysisk aktivitet och de patienter som med hjälp av den identifieras som fysiskt inaktiva är med mycket hög sannolikhet i behov av extra insatser. Frågan kan även identifiera signifikanta skillnader i fysisk aktivitet mellan grupper, vilket möjligen kan användas för att identifiera mer utsatta patienter som har högre risk för negativa kliniska utfall.

De samhällsekonomiska kostnaderna för svår astma är betydande, bland annat på grund av komorbiditet. De direkta kostnaderna är högre för patienter med orala steroider som underhållsbehandling. Den hälsorelaterade livskvaliteten är även sämre bland dessa patienter.

Prediabetisk dysglykæmi

Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även per se en förhöjd kardiovaskulär risk.

Återkommande icke-kardiell bröstsmärta har negativ inverkan på psykiskt välmående och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). Detta gäller i synnerhet patienter med tidigare hjärtsjukdom vilka visar signifikant lägre HRQoL än patienter med icke-kardiell bröstsmärta utan tidigare hjärtsjukdom. 

Riktlinjer för antikonception

Effektiva och accepterade preventivmedel är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa. För att rådge i valet av preventivmetod gäller det att förmedla kunskap och motivation och att komma ihåg att vilken metod som helst är bättre än ingen alls - och att flera metoder kan kombineras. En effektiv preventivmedelsmetod i botten kan kombineras med kondom vid behov mot skydd mot STI, så kallad dubbelt skydd.

Psykiska och somatiska besvär före menstruation är vanligt. Ägglossning är en förutsättning för premenstruella symtom. Därför behöver många kvinnor med PMS och PMDS graviditetsskydd eller behandling för menstruationsrelaterade besvär.

#Senaste Tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling

Preventivguiden

Updates on COVID-19

Medicinskt test

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05