Var förberedd innan du blir avklädd

I början av det nya året drar vi igång den nordiska kampanjen Var förberedd innan du blir avklädd. Kampanjen fokuserar på prevention och ska hjälpa kvinnor att ta ställning till vilken typ av preventivmedel som passar dem bäst. Vi riktar även ett särskilt fokus på personer med ADHD, då kvinnor med ADHD är speciellt utsatta när det gäller tidiga och/eller oplanerade graviditeter, tidig sexuell debut och gränsöverskridande sexuellt beteende. I synnerhet är yngre flickor med ADHD utsatta för både övergrepp och gränsöverskridande sexuella upplevelser. I samband med kampanjen samarbetar vi både med olika organisationer och med läkare inom primärvård, gynekologi och psykiatri. Vi har bland annat etablerat ett samarbete med Sex & Samfund i Norge, där de nationella abortsiffrorna är historiskt låga på grund av en markant minskning av antalet oönskade graviditeter, speciellt bland kvinnor under 25 år. Olika specialister på området, bland annat gynekolog Louise Højer Rom, kommer även att…

Reviderat europeiskt konsensusutlåtande för vuxna med ADHD

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. En majoritet av barn med ADHD har fortsatta svårigheter i vuxen ålder.  Funktionsnedsättningens komplexitet ställer höga krav på kunskap hos utredande och behandlande kliniker. För att höja kunskapen om ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik har det europeiska konsensusutlåtandet nu reviderats.1 Artikeln har publicerats som open access, det vill säga för fri tillgänglighet för kliniker.  ADHD hos vuxna har stora negativa konsekvenser Den genomsnittliga prevalensen av ADHD hos vuxna har uppskattats till omkring tre procent i västvärlden.2 Uttryck för kärnsymtomen av ADHD, det vill säga uppmärksamhetsstörning med impulsivitet och överaktivitet, ändras ofta under utvecklingens gång. Den synliga överaktiviteten minskar till exempel ofta och upplevs hos vuxna mer som en ”inre” rastlöshet alternativt uttrycks i socialt mer accepterade former jämfört med hos barn. Utöver kärnsymtomen av ADHD lyfter det europeiska konsensusutlåtandet fram…

Patienter med perifer artärsjukdom med framträdande depressionssymtom hade högre inflammation i blodprover jämfört med patienter utan depressiva symtom. Även om man inte kan dra slutsatser om kausalitet utifrån en tvärsnittsstudie, så stödjer våra resultat hypotesen att inflammation är inblandat i såväl perifer artärsjukdom som vissa typer av depression.

Det reviderade europeiska konsensusutlåtandet kan underlätta för kliniker genom att erbjuda både kunskap utifrån vetenskaplig litteratur och verktyg för den kliniska handläggningen. En central målsättning för olika typer av rekommendationer och riktlinjer är att medverka till jämlik vård genom att minska de stora regionala skillnaderna i hälso- och sjukvård. På det sättet kan det europeiska konsensusutlåtandet förbättra förutsättningarna för personer med ADHD, en funktionsnedsättning som ofta är livslång.

ADHD-diagnostik och läkemedelstitrering

Diagnostiskt utredningsarbete kan effektiviseras genom att motstridiga resultat av SNAP-IV föräldra- och lärarskattning kompletteras med Conners CPT II, vilket underlättar beslut om diagnos. Vid läkemedelstitrering av centralstimulantia kan föräldrarnas bedömning i de flesta fall identifiera den optimala kliniska dosen. När föräldrarnas bedömning inte identifierar en optimal dos kan QbTest bidra.

ADHD och skolresultat

Farmakologisk behandlingslängd samvarierar positivt med skolresultat. Givet den stora skillnaden mellan elever med och utan ADHD i termer av skolresultat är det viktigt att skolsituationen för elever med ADHD utreds tidigt. Farmakologisk behandling kan spela en roll i att förbättra skolgången för elever med ADHD, men dessa potentiellt positiva effekter bör vägas mot eventuella bieffekter.

#Senaste Tidskrift

Updates on COVID-19

#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare