Tre månaders behandling med omega-3/6 förbättrade läsförmågan hos 9–10 år gamla skolbarn mätt med LOGOS-test. Speciellt uttalad var effekten på deltesterna fonologisk avkodningstid och visuell analystid. Dessa funktioner är kända och viktiga markörer för god läsförmåga, och nedsatta hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Riskfaktorer för ALS

Det aktuella kunskapsläget är att ALS startar efter en interaktion mellan genetisk disposition och faktorer i livs- och arbetsmiljön. Bäst evidens finns för samband med bly, pesticider, rökning samt tungt och långvarigt fysiskt arbete. Det senare ökar risken fyrfaldigt, vilket också bekräftas av Vasaloppskohorten.

Subsyndromal depression hos äldre

SSD hos äldre personer är vanligt och förenat med både lidande, funktionsnedsättning och högre samhällskostnader. Med ökad vaksamhet för SSD bland äldre patienter kan man i framtiden förhoppningsvis med individanpassad behandling både sänka samhällskostnader och höja livskvaliteten för dessa personer.

Depression hos unga har ett övergående förlopp hos de flesta, men det finns en mindre grupp, cirka 20 procent, som inte blir bättre oavsett behandling.1-4 Denna grupp kallas ibland terapiresistent, och tillståndet är förenat med allvarlig sjuklighet över tid med sömnstörning, dålig humörreglering, trötthet, självskadebeteende och suicidalitet och övergår med dålig prognos från barn- och ungdomspsykiatrin till allmänpsykiatrin.  Denna artikel handlar om utvecklingen av psykoterapeutisk behandling av den här patientgruppen, ett arbete som hjälper patienten i aktuell tid, men som även kan ses som sekundärprevention av allvarlig sjuklighet i vuxen ålder. Metoden kallas humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi (HR-KBT) och behandlingsprincipen formulerades först i en artikel som beskrev en fallserie av behandlade självmordsnära ungdomar.5  I den artikeln konstaterades att självmordsimpulserna ofta var dolda, avskilda, så att säga dissocierade, men kunde aktiveras i speciella känslolägen. Därmed blev inriktningen att med aktiva tekniker bearbeta förmågan till humörreglering och under skydd av positiva känslor komma…

Katatoni är ett motoriskt syndrom som i sin klassiska form utmärks av stupor, mutism, posering, rigiditet, repetitivt tal och beteende. Det är huvudsakligen associerat med affektiv sjukdom, men kan uppträda vid utvecklingsneurologiska tillstånd, psykossjukdom, förgiftningar samt neurologiska och metabola tillstånd.

Svenska kvalitetsregistret för motorneuronsjukdom

Detta register ger forskarna möjlighet att identifiera lämpliga kandidater för kliniska utvärderingar och andra forskningsprojekt tack vare dess kliniska kvantitativa och kvalitativa natur. Identifieringen av kandidater till kliniska prövningar kan komma att testas inom en snar framtid på patienter med MND från hela Sverige, eftersom flera potentiella behandlingar håller på att utvecklas.