Närstående kan både möjliggöra och hindra delaktighet i vardagen för personer med RA. Att med en positiv attityd anpassa aktiviteter kan vara ett sätt att möjliggöra delaktighet, medan att missförstå symtom eller påvisa ett behov av hjälp, kan hindra delaktighet. Som en klinisk implikation är det värdefullt att identifiera hur närstående kan vara involverade i rehabiliteringsprocessen för att öka delaktighet i vardagen tidigt i diagnosen.

Studiens resultat understryker allmänt betydelsen av utsatthet för mobbning i barndomen eller ungdomen som en riskfaktor för senare uppkommen fibromyalgi. I undersökningen lyckades man dock inte påvisa att risken för att insjukna i fibromyalgi inte delvis kunde uppkomma via ökad risk för depression. Tidigare har det också framlagts att både fibromyalgi och mental depression kunde vara uttryck för störningar tillhörande samma spektrums sjukdomar med delvis gemensamma riskfaktorer.

Patienter med kronisk smärta som handläggs på specialistnivå är inte en homogen grupp vad gäller självrapporterad klinisk bild. MMR på specialistnivå reproducerar slutsatser från systematiska översikter, det vill säga att MMR leder till signifikanta effekter. Resultaten av MMR beror på den kliniska bilden; de med svårast klinisk bild förbättras mest.

För att öka patientföljsamheten till farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid RA behöver vårdprocesser standardiseras för att ge vägledning åt mindre erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.

Kongressen var välorganiserad och programmet förtjänar högsta betyg. Ett förmöte som jag bevistade handlade om epigenetik, ett åmne som blir allt svärare att komma förbi.

Mikro-RNA vid reumatoid artrit

I detta första steg av studien kunde vi bekräfta att högt uttryck av ERα hos patienter med RA är kopplat till lägre inflammations- och cytokinnivåer samt till lägre aktivitet av RA-sjukdomen. Adekvat hög ERα ökar produktionen av aktiva miR genom att öka produktionen av enzymer som är ansvariga för detta. Östrogenbehandling ändrar signifikant miR-profilen, vilket kan bidra till en minskning av inflammationen vid RA.

#Senaste Tidskrift

Updates on COVID-19

MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Treat to Target (T2T)

Föreläsare: Josef Smolen & Tore K. Kvien

Speltid: 13:03

EULAR:s rekommendationer

Föreläsare: Tore Kvien & Josef Smolen

Speltid: 11:21

Metotrexat

Föreläsare: Tore Kvien & Josef Smolen

Speltid: 11:45

Biosimilarer

Föreläsare: Tore Kvien & Josef Smolen

Speltid: 9:36

Publishing – Annals of Rheumatic Diseases

Föreläsare: Josef Smolen & Tore Kristian Kvien

Speltid: 8:48

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor