Familjär dilaterad kardiomyopati definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar, alternativt en familjemedlem i kombination med förekomst av plötslig hjärtdöd före 35 års ålder. Patienter med förekomst av DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting, samtidig retledningssjukdom eller vid DCM som del av ett syndrom bör utredas genetiskt. Dilaterad kardiomyopati (DCM) är ...

Non-compaction kardiomyopati (NCCM) är en morfologisk diagnos definierad av ett svampartat icke-kompakt myokard. Tillståndet beskrevs 1984 och sedan dess har medvetenheten kring diagnosen succes-ivt ökat.1 Under normal fosterutveckling utgör myokardiet ett trådverk, och defekter i utvecklingen kan leda till att kompaktering av muskelfibrer och trabekler uteblir varvid resultatet blir non-compaction kardiomyopati.2  Tillståndet är ärftligt med ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling