Bensylpenicillin har länge använts som empirisk behandling av samhällsförvärvade pneumonier i Sverige.1 Det har dock funnits osäkerhet kring hur bra effekten av detta preparat är mot infektioner orsakade av Haemophilus influenzae. Evidensen för att behandla H. influenzae med bensylpenicillin baseras huvudsakligen på klinisk erfarenhet och laboratorie-data medan antalet kliniska studier som visar på behandlingseffekt är ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling