Skip to Content

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för stroke oberoende av genetisk risk

Tidigare forskning har visat att hälsosamma levnadsvanor minskar risken för att drabbas av stroke.1-4 Likaså påverkar vissa gener risken för stroke.5 Det är däremot oklart om levnadsvanorna påverkar strokerisken även hos personer med hög genetisk risk för att insjukna i stroke. 

Syfte
Syftet med vår studie var att undersöka om ohälsosamma levnadsvanor och genetisk risk är oberoende riskfaktorer för stroke.6

Metod
Vi använde data från UK Biobank som är en kohortstudie bestående av en halv miljon kvinnor och män från hela England. Deltagarna var 40 till 69 år när de mellan 2006 och 2010 besvarade enkäter, intervjuades och genomgick hälsoundersökning som bland annat inkluderade blodtrycksmätning och blodprovs-tagning. Vår studie inkluderade 306 473 kvinnor och män utan tidigare stroke eller hjärtinfarkt och som besvarat frågor om sina levnadsvanor. 

De hälsosamma levnadsvanorna definierades som icke-rökare, måttlig till hög fysisk aktivitet, hälsosam kost samt BMI (kroppsmasseindex) under 30 kg/m2 (det vill säga inte fetma). Vi delade in deltagarna i tre grupper baserade på antalet hälsosamma levnadsvanor (3–4, 2 eller 0–1). Genetisk risk definierades utifrån antalet riskgener för stroke (summering av 90 genvarianter) och deltagarna delades in i tre grupper baserade på genetisk risk (låg, intermediär och hög genetisk risk). 

Resultat
Under en genomsnittlig uppföljningstid på cirka sju år drabbades 2 077 deltagare i UK Biobank av stroke. Våra resultat visade att ohälsosamma levnadsvanor och genetisk risk för stroke var oberoende riskfaktorer och bidrog till en adderad riskökning för stroke. Risken var 66 procent högre bland personer med ohälsosamma levnadsvanor (ingen eller enbart en sund levnadsvana) och 33 procent högre bland personer med hög genetisk risk. 

Personer med få hälsosamma levnadsvanor och hög genetisk risk hade drygt dubbelt så hög risk att drabbas av stroke (relativ risk 2,3) jämfört med personer med hälsosamma levnadsvanor och låg genetisk risk. Bland de individuella levnadsvanorna var rökning den enskilt starkaste riskfaktorn för stroke.

  • Vår studie ger starka stöd för att alla, oavsett genetisk risk, kan minska risken för att drabbas av stroke genom att leva hälsosamt, det vill säga avstå från rökning, motionera regelbundet, äta en sund kost och behålla en hälsosam kroppsvikt. I en annan studie fann man motsvarande resultat för kranskärlssjukdom.7

  • Intressekonflikter: Inga.

  • 1. Larsson SC, Åkesson A, Wolk A. Primary prevention of stroke by a healthy lifestyle in a high-risk group. Neurology 2015;84(22):2224-2228. 2. Larsson SC, Åkesson A, Wolk A. Healthy diet and lifestyle and risk of stroke in a prospective cohort of women Neurology 2014;83(19):1699-1704. 3. Zhang Y, Tuomilehto J, Jousilahti P, Wang Y, Antikainen R, Hu G. Lifestyle factors on the risks of ischemic and hemorrhagic stroke. Arch Intern Med 2011;171(20):1811-1818. 4. Chiuve SE, Rexrode KM, Spiegelman D, Logroscino G, Manson JE, Rimm EB. Primary prevention of stroke by healthy lifestyle. Circulation 2008;118(9):947-954. 5. Malik R, Chauhan G, Traylor M, et al. Multiancestry genome-wide association study of 520,000 subjects identifies 32 loci associated with stroke and stroke subtypes. Nat Genet 2018;50(4):524-537. 6. Rutten-Jacobs LC, Larsson SC, Malik R, et al. Genetic risk, incident stroke, and the benefits of adhering to a healthy lifestyle: cohort study of 306 473 UK Biobank participants. BMJ 2018;363:k4168. 7. Khera AV, Emdin CA, Drake I, et al. Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary disease. N Engl J Med 2016;375(24):2349-2358. 

Back to top