Skip to Content

Kloranisoler och klorfenoler förklarar mögellukt men deras påverkan på den svenska befolkningen tillskrivs fukt och mögel

Husgrunder som introducerades på 1950-talet fick problem med fukt och rötskador. Därför användes klorfenoler som träskydd i svenska byggnader fram till 1978. Än idag leder klorfenolerna till mögellukt som är en viktig faktor i epidemiologiska studier. Svensk forskning kring »fukt och mögel« bör ses över, eftersom klorfenolerna har förbisetts och en sammanblandning av orsakssammanhang har skett då fokus har riktats mot fel exponeringar. Detta är en viktig fråga eftersom människor har rätt att känna till förekomst av exponeringar i sina dagliga liv och därtill hörande hälsorisker – eller frånvaro av sådana.

Open Window

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top