At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of ...

I Sverige diagnostiserades 10 474 män med prostatacancer 2016. Cirka 5 procent av männen i Sverige kan förväntas avlida med prostatacancer som dödsorsak. Det är nu flera år sedan studien ERSPC visade att tidig diagnostik av prostatacancer i form av screening med blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) minskar risken att avlida av prostatacancer och att drabbas ...

Strålbehandling, också kallat radioterapi, används både som primärbehandling och som tillägg till kirurgisk behandling av prostatacancer. Eftersom behandlingsintentionen i de flesta fall är kurativ och flertalet patienter blir långtidsöverlevare är det oerhört viktigt att minska risken för biverkningar, eller att allra helst undvika dem helt i de fall detta är möjligt.  För att göra detta ...

Män med hög socioekonomisk status (SES) som diagnostiseras med prostatacancer (Pca) får mer aktiv behandling än män med låg SES, och de har dessutom bättre överlevnad. Detta gäller även i Sverige, ett land med skattefinansierad sjukvård med målet att ge jämlik vård till alla medborgare.  Sambandet mellan socioekonomiska faktorer, som inkomst och utbildning, och vårdkvalitet ...

Det metabola syndromet är en global epidemi. Det yttrar sig kliniskt i en rad metabola sjukdomar, som diabetes, åderförkalkningssjukdomar, hypertoni och fetma. Det metabola syndromet är också en stor dråpare. Enligt Socialstyrelsen kan 80 procent av alla dödsfall i Sverige 2016 tillskrivas syndromet.  Det metabola syndromet orsakas av insulinresistens som vanligtvis är relaterat till en ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling