Skip to Content

Prediabetisk dysglykemi

Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även per se en förhöjd kardiovaskulär risk. Prediabetes kan indelas i fastehyperglykemi, nedsatt glukostolerans och intermediär hyperglykemi. Blandformer är mycket vanliga. Prediabetes utvecklas smygande och ger vanligen inga symtom förrän sent. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes och kan även fås att reversera till normoglykemi. Betydelsen av livsstilsåtgärder, farmakologisk och kirurgisk behandling och samhälleliga insatser diskuteras.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top