Prediabetisk dysglykæmi

Primärvård | Åke Sjöholm | 12. Okt 2020 kl. 1:03 |

Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även per se en förhöjd kardiovaskulär risk. Prediabetes kan indelas i fastehyperglykemi, nedsatt glukostolerans och intermediär hyperglykemi. Blandformer är mycket vanliga. Prediabetes utvecklas smygande och ger vanligen inga symtom förrän sent. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes och kan ...

Typ 2-diabetes (T2DM) ökar i prevalens, och behandling med metformin tillsammans med livsstilsförändringar är förstahandsåtgärd. Metformin har unika egenskaper utan egentlig risk för hypoglykemi samt har visats minska kardiovaskulär sjuklighet och död.1  Långtidsmedicinering med metformin, speciellt i högre doser, är dock förenad med sänkta plasmakoncentrationer av vitamin B12. Det finns dessvärre få nationella eller lokala ...

Insulinresistens i skelettmuskler och störd fettvävnadsfunktion är starka riskfaktorer för typ 2-dia-betes hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Trots detta är den bakomliggande orsaken till metabola störningar inte känd. PCOS är den vanligaste reproduktiva och metabola störningen hos kvinnor i fertil ålder och drabbar uppskattningsvis 15 procent.  Kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av manligt ...

Övervikt, diabetes och metabola sjukdomar ökar globalt och utgör ett stort folkhälsoproblem som kräver omfattande ekonomiska resurser från samhället. Nya dyra läkemedel lanseras för att förebygga och minska konsekvenserna av övervikt, men medlen har varierande effekt. Många olika dieter har utvecklats och lanserats de senaste åren, men konsensus saknas om vilken diet som är mest ...

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas som strategi för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.1 Högintensiv intervallträning (HIIT) har förmågan att anpassa skelettmuskulaturen, det kardiorespiratoriska systemet och den övergripande hälsan i samma utsträckning som medelintensiv kontinuerlig träning, trots kortare tid och mindre volym.2-4  Glukostolerans, insulinkänslighet och oxidativ kapacitet varierar däremot under dygnet.5,6 Interaktioner mellan dessa faktorer ...

Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar snabbt i världen. Kardiovaskulär sjukdom utgör en allvarlig komplikation till diabetes och är en vanlig dödsorsak i denna patientgrupp. Liraglutid, ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, blev godkänt och tillgängligt för klinisk användning 2009. Liraglutid sänker blodsockret, kan minska kroppsvikten och är det specifika läkemedel i klassen GLP1-receptoragonister ...

Typ 2-diabetes beror på en otillräcklig frisättning av insulin från bukspottkörtelns betaceller, ofta i kombination med insulinresistens i perifera vävnader. Prevalensen ökar lavinartat, främst i de delar av världen där livsstilen snabbt förändras mot att bli mer och mer västerländsk; intag av för mycket eller dålig mat och för lite fysisk aktivitet. Typ 2-diabetes har ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling