Depression är vanligt förekommande hos individer med hjärt- och kärlsjukdom. Vid perifer artärsjukdom specifikt är samsjuklighet med depression kopplat till lägre funktion och sämre utfall efter kirurgiska interventioner.  Trots detta har få studier undersökt eventuella gemensamma underliggande faktorer. Inflammation är en kandidatmekanism som är involverad i såväl de aterosklerotiska förändringar som kännetecknar perifer artärsjukdom som ...

Given the spread of cancer screening programs and advances of treatments, the lifespan of adult patients with cancers increases over the recent decade. Two-thirds of patients are long-term cancer survivors (LTCS), which is defined as being alive for more than five years after diagnosis.1  The mental health of cancer survivorship has become an increasingly important ...

Depression beräknas vara den största orsaken till sjukdomsbörda i höginkomstländer år 2030.1 Bland äldre personer är förekomsten av egentlig eller syndromal depression generellt lite lägre jämfört med yngre vuxna,2 medan däremot lindriga depressiva tillstånd, så kallad subsyndromal depression (SSD), är vanligt med cirka 10 procent punktprevalens i befolkningen (motsvarande cirka 2–3 gånger vanligare än egentlig ...

Depression hos unga har ett övergående förlopp hos de flesta, men det finns en mindre grupp, cirka 20 procent, som inte blir bättre oavsett behandling.1-4 Denna grupp kallas ibland terapiresistent, och tillståndet är förenat med allvarlig sjuklighet över tid med sömnstörning, dålig humörreglering, trötthet, självskadebeteende och suicidalitet och övergår med dålig prognos från barn- och ...

Att minska ojämlikhet i hälsa och att ge lika tillgång till hälso- och sjukvård baserat på behov är centrala mål i de flesta OECD-länder.1 WHO har definierat jämlik hälso- och sjukvård som lika tillgång till tillgänglig behandling vid jämförbara behov, lika användning av hälso- och sjukvård vid samma behov och samma kvalitet i behandlingen för ...

Postnatal depression är ett depressivt tillstånd som börjar månaderna före eller efter förlossningen (DSM-5)1 och utgör ett globalt psykiskt problem med negativ inverkan på föräldraskap, barnutveckling och familjen i sin helhet. Även om tillståndet anses drabba huvudsakligen mödrar, med prevalenser på 12–20 procent,2,3 tyder metaanalytisk evidens på att åtminstone 8 procent av fäderna blir deprimerade ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling