Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) beskriver hjärtinfarkt med kranskärlsröntgen utan tecken på trombos eller signifikant stenos. Ett flertal tillstånd kan orsaka MINOCA, der är associerat med ökad ettårsmortalitet. Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) är ett nytt koncept som omnämndes i europeiska riktlinjer år 2017. Begreppet beskriver scenariot där en patient med ...

Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium. Det är viktigt att se över patientens läkemedel innan denne vistas på hög höjd, då vissa läkemedel är mindre effektiva eller kan påverka det fysiologiska svaret vid hypobar hypoxi. Människan har under detta sekel rest ...

24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket är starkare associerad med god prediktion av mortalitet och hjärt–kärlsjukdom än vanlig blodtrycksmätning på kliniken. Samtidigt är summationsmåttet av alla mätningar över dygnet av systoliskt blodtryck den viktigaste variabeln att titta på i den kliniska bedömningen av en patient. 24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket (AMBP) introducerades i kliniken för 20–30 år sedan när denna ...

Trots att många förbättringar har skett i hjärtsjukvården de senaste tjugo åren är diabetes förknippat med sämre prognos efter akuta koronara syndrom med ökad risk för död och hjärt–kärlhändelser som ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.1 Därtill har en stor andel av patienterna med hjärtinfarkt oupptäckt diabetes eller prediabetes, vilket även i äldre insamlade studier har ...

Mitralklaffinsufficiens (MI) är efter aortastenos den vanligaste klaffsjukdomen och även den näst vanligaste indikationen för klaffkirurgi.1 I befolkningen är emellertid prevalensen av måttlig–svår klaffsjukdom högre för MI (1,7–2,3 procent) än för aortastenos (0,4–0,7 procent).2-4 Incidensen av MI i Sverige har rapporterats vara 37 per 100 000 personår.5  Riktlinjer för handläggning av MI från Europeiska kardiologföreningen ...

Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...

De systemiska amyloidoserna orsakas av felveckade eller felsammansatta proteiner som bildar fibriller kallade amyloid vilka lagras extracellulärt i ett eller flera organ, däribland ofta i hjärtat. Det är angeläget att sjukdomen upptäcks i tidig fas för att kunna erbjuda effektiv behandling.1 Mer än 30 olika proteiner som kan bilda amyloid har identifierats, där de vanligaste ...

Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis) är den parasitsjukdom som orsakar den största sjukdomsbördan på västra halvklotet1 och är därmed ett betydande globalt folkhälsoproblem. Den vektorburna, zoonotiska parasiten drabbar framför allt befolkningen i Latinamerikas fattiga delar och är där en vanlig orsak till förtida död. Naturalförloppet utgörs av en oftast lindrig akut fas som i allmänhet drabbar ...

Brugadas syndrom är en ärftlig jonkanalssjukdom, kännetecknad av ett typiskt elektrokardiografiskt mönster likt högergrenblock med atypisk ST-höjning i prekordialavledningarna V1–V3. Tillståndet är associerat med polymorf ventrikeltakykardi/ventrikelflimmer och därmed plötslig hjärtdöd.1  Prevalensen varierar mellan etniciteter men har observerats framför allt hos unga sydostasiatiska män utan strukturell hjärtsjukdom.2 Flera gener som kodar för jonkanaler i hjärtat har ...

Antiarytmisk läkemedelsbehandling är ett komplext område och både över- och underanvändning förekommer.1,2 Flera av dessa läkemedel är behäftade med risk för biverkningar med olika organmanifestationer. Dessvärre förekommer livshotande proarytmi. De farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaperna varierar mellan individer.  Förskrivning av antiarytmiska läkemedel kräver därför noggrann utredning och beaktande av faktorer som kan öka risken för biverkningar ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling