Skip to Content

Komorbiditet vid stroke

Det är viktigt med en sammanhållen vård där komplexa patienter tas om hand som en helhet. Att kroniska tillstånd ofta samvarierar i givna mönster talar för att detta kan ge effektivitetsvinster. Sannolikt finns stora vinster i att stärka primärvården med rätt resurser för att hantera dessa patienter.

patient omsorg

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top