Familjär dilaterad kardiomyopati definieras som förekomst hos två eller fler familjemedlemmar, alternativt en familjemedlem i kombination med förekomst av plötslig hjärtdöd före 35 års ålder. Patienter med förekomst av DCM eller plötslig hjärtdöd under 35 år hos förstagradssläkting, samtidig retledningssjukdom eller vid DCM som del av ett syndrom bör utredas genetiskt. Dilaterad kardiomyopati (DCM) är ...

Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...

Svår hjärtsvikt innebär en betydande symtombörda och ökad mortalitet trots framsteg med evidensbaserad behandling.1 I enstaka fall kan behandling med mekaniskt cirkulationsstöd, en vänsterkammarassist (left ventricular assist device, LVAD) erbjudas. LVAD kan användas i väntan på hjärttransplantation, vilket sker hos ungefär hälften av de transplanterade patienterna, och behandlingen är förenad med bättre prognos.2  De förbättrade ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling