ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. En majoritet av barn med ADHD har fortsatta svårigheter i vuxen ålder.  Funktionsnedsättningens komplexitet ställer höga krav på kunskap hos utredande och behandlande kliniker. För att höja kunskapen om ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik har ...

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. En majoritet av barn med ADHD har fortsatta svårigheter i vuxen ålder.  Funktionsnedsättningens komplexitet ställer höga krav på kunskap hos utredande och behandlande kliniker. För att höja kunskapen om ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik har ...

Evidence-based assessment (EBA) ingår i begreppet evidensbaserad praktik. EBA handlar om att på ett evidensbaserat, systematiskt, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt bedöma patienters tillstånd,1 ofta i anslutning till diagnostisering. Bedömningar görs också inför planering av behandlingsinsats genom att undersöka patientens förutsättningar, för att följa upp behandlingseffekter samt för att utvärdera vården för grupper av patienter.  Vid ...

Kopplingen mellan ADHD och låga skolresultat är väl etablerad i tidigare forskning. Genomsnittseleven med ADHD får lägre betyg, löper större risk att inte vara behörig till utbildningar efter grundskolan och uppnår därav en lägre utbildningsnivå på sikt i jämförelse med elever utan ADHD.1  Farmakologisk behandling med stimulerande och icke-stimulerande mediciner har en bevisat mildrande effekt ...

Forskningsintresset för omega-3/6-fettsyrornas betydelse vad gäller inlärning, läsning och koncentration har ökat markant under 2000-talet. I djurstudier har man funnit att omega-3 kan ha antiinflammatorisk verkan och även påverka nervcellmembranens genomsläpplighet och transport av transmittorsubstanser såsom dopamin och serotonin.  Studier som undersökt barn med uppmärksamhetsstörning och lässvårigheter har visat positiva effekter av omega-3/6. Studier som ...

Studier har visat på ett samband mellan negativa livshändelser under graviditeten och ADHD hos barnen.1-13 Det skulle kunna tyda på att förhöjda stressnivåer (orsakade av de negativa livshändelserna) påverkar risken för att barnen ska utveckla ADHD.  Det är dock möjligt att familjära faktorer såsom gener och miljöfaktorer kan påverka sambandet, speciellt då det visat sig ...

Med en prevalens på 5 procent respektive 2,5 procent utgör ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) ett vanligt förekommande neuropsykiatriskt tillstånd hos barn/ungdomar och vuxna.1,2 ADHD är en beteendebaserad diagnos som definieras i ICD-11 och DSM-5 som ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet med debut under barndomen, som leder till betydande och långvariga funktionsnedsättningar inom olika livsområden. Traditionellt ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling