Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är i dag en av våra vanligaste folksjukdomar. En ofta försummad aspekt av sjukdomen är att den innebär manifestationer utanför lungorna som förvärrar det naturliga förloppet.1 Muskeldysfunktion vid KOL kännetecknas av förlust av muskelvävnad och en förskjutning av fibertypen mot en mindre oxidativ fenotyp, vilket funktionellt medför nedsatt styrka och/eller uthållighet ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av rökning, och det har visats att cigarrettrökning orsakar oxidativ stress i lungcellerna.1 Förekomst av stress är också naturligt för alla celler i kroppen, och cellerna måste snabbt kunna anpassa sig till sin nya situation eftersom de annars dör. För att stå emot stressande faktorer initieras signalvägar som ger ...

Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. Behandlingen av astma har rönt mycket stora framgångar. På 1980-talet var det fortfarande vanligt med inneliggande patienter som fick så kallat astmadropp. I dag omhändertas de flesta patienter inom primärvården. Behandling med läkemedel vid astma och KOL tillförs huvudsakligen via inhalation, vilket innebär en rad fördelar ...

I dag är spirometri det viktigaste diagnostiska testet för obstruktiva lungsjukdomar. Dessvärre har spirometri begränsad känslighet för flera sjukdomar, till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som börjar med bronkiolit och centrilobulärt emfysem. Dessutom kräver spirometri korrekt patientsamarbete och kan därför vara problematiskt att utföra med barn och psykiskt eller fysiskt oförmögna patienter. Diagnoserna kan därför ...

Muskeldysfunktion förekommer vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), det vill säga att skelettmuskulaturen atrofieras, försvagas och får försämrad funktion.1 De flesta studier av muskeldysfunktion vid KOL inkluderar personer med svår och mycket svår sjukdom.  Underdiagnostiken vid KOL är dock betydande, och man räknar med att enbart en tredjedel av alla som har KOL är identifierade inom ...

OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som i över 30 år har bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (www.norrbotten.se/olin). Under 2018 har en artikel publicerats om hur symtomet fatigue kan screenas med stöd av ett rekommenderat och kliniskt användbart symtomformulär, COPD Assessment Test (CAT).1 Fatigue vid KOL Fatigue ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling