De samhällsekonomiska kostnaderna för svår astma är betydande, bland annat på grund av komorbiditet. De direkta kostnaderna är högre för patienter med orala steroider som underhållsbehandling. Den hälsorelaterade livskvaliteten är även sämre bland dessa patienter. Inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), en epidemiologisk forskningsverksamhet, har man sedan 1985 forskat om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergi ...

Som ett led i den forskning som bedrivs inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Severe asthma – a population study perspective” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver hur stor andel av en befolkningsbaserad astmakohort från Norrbotten som har svår astma och ger dessutom en detaljerad beskrivning av ...

Risken att utveckla astma, hösnuva eller eksem påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Patienter som diagnostiserats med en av sjukdomarna har en ökad risk att också utveckla de andra sjukdomarna.1 Även om tidigare studier funnit många gener som har effekt på dessa sjukdomar har forskare inte kunnat förklara hela den genetiska bakgrunden till uppkomsten av ...

Rhinovirusinfektioner och astmautveckling hos förskolebarn

Lungmedicin | Primärvård | Katarina Stenberg Hammar | 16. Maj 2019 kl. 3:02 |

Virusutlöst obstruktivitet är vanligt hos förskolebarn och nästan 50 procent har haft åtminstone en episod före sex års ålder.1 Bland barn under ett års ålder är det framför allt infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) som drabbar dem. Vid RSV-infektionen förstörs luftvägsepitelet i de minsta bronkerna och orsakar inflammation, så kallad bronkiolit, med produktion av segt ...

Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. Behandlingen av astma har rönt mycket stora framgångar. På 1980-talet var det fortfarande vanligt med inneliggande patienter som fick så kallat astmadropp. I dag omhändertas de flesta patienter inom primärvården. Behandling med läkemedel vid astma och KOL tillförs huvudsakligen via inhalation, vilket innebär en rad fördelar ...

Testa din kunskap om svår astma

Lungmedicin | Primärvård | Best Practice Nordic | 28. Jan 2019 kl. 2:36 |

Testa din kunskap om svår astma och se här nedan vilka frågor du svarade rätt på och vilka frågor som du svarade ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling